Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 02/2018

Bản tin thuế

Công văn số 536/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Ngày 09/02/2018, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 536/TCT-CS về chính sách thuế GTGT. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài qua website của Công ty; việc giao kết hợp đồng trên website tuân thủ theo hướng dẫn tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử; Công ty có chứng từ chứng minh khách hàng ở nước ngoài thanh toán cho Công ty theo hình thức không dùng tiền mặt; nếu Công ty có dữ liệu xác định dịch vụ của Công ty cung cấp được tiêu dùng ngoài Việt Nam (khách hàng ở nước ngoài xác định theo địa chỉ IP của máy tính khách hàng truy cập vào đơn hàng để lấy mã số của thẻ) thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

Công văn số 2629/CT-TT&HT về ưu đãi đầu tư mở rộng

Ngày 07/02/2018, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2629/CT-TT&HT về ưu đãi đầu tư mở rộng. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định hiện hành, căn cứ Công văn của Cục thuế trả lời Công ty về thuế suất đầu tư mở rộng và căn cứ nội dung công văn hỏi của Công ty, trường hợp năm 2017, Công ty có dự án mở rộng (xây dựng phân xưởng sản xuất mới để sản xuất riêng các sản phẩm có chứa nguyên liệu trên cùng địa điểm thực hiện dự án đang hoạt động tại Khu công nghiệp) đáp ứng tiêu chí tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư thì Công ty được lựa chọn ưu đãi theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015.

Nếu Công ty lựa chọn hưởng ưu đãi theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm) thì cụ thể Công ty sẽ được hưởng thuế suất 15% suốt thời gian còn lại của dự án và không còn được hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế.

Nếu Công ty lựa chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì cụ thể Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế suất mà chỉ được hưởng thời gian miễn, giảm thuế bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn cụ thể: Công ty được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

 

Công văn số 439/TCT-TNCN về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ngày 31/01/2018, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 439/TCT-TNCN về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân. Nội dung cụ thể như sau:

Về chính sách thuế đối với thu nhập cá nhân:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin về người lao động nước ngoài cho cơ quan thuế trước 07 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Khi người lao động nước ngoài nhận thu nhập tiền thù lao về điều hành từ bên nước ngoài của Công ty thì người lao động nước ngoài có trách nhiệm kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành đối với thu nhập từ tiền lương tiền công.

 

Công văn số 3539/CT-TT&HT về lập hóa đơn đối với hàng mẫu

Ngày 22/02/2018, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 3539/CT-TT&HT về lập hóa đơn đối với hàng mẫu. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có chương trình gửi hàng mẫu cho khách hàng dùng thử không thu tiền theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì Công ty phải lập hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. Trường hợp chương trình gửi hàng mẫu cho khách hàng không theo quy định của Luật Thương mại về xúc tiến thương mại thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT như hàng hóa bán ra.

 

Công văn số 574/TCT-DNL về xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Ngày 12/02/2018, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 574/TCT-DNL về xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được thu nhập chịu thuế cũng như doanh thu, chi phí của dự án Chi nhánh thì Công ty thực hiện xác định thu nhập của Chi nhánh theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư của Chi nhánh đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Trường hợp năm 2015, 2016 Công ty có các khuôn mẫu đáp ứng điều kiện là TSCĐ đầu tư của Công ty đặt tại địa điểm sản xuất của nhà cung cấp linh kiện trong nước và các khuôn mẫu này chỉ sử dụng để sản xuất linh kiện cung cấp cho Công ty (trong đó có Chi nhánh) theo điều khoản ký kết giữa Công ty và các Nhà cung cấp linh kiện trong nước tại Hợp đồng gia công thì Công ty thực hiện phân bổ nguyên giá khuôn mẫu là TSCĐ đầu tư khi xác định tỷ lệ nguyên giá TSCĐ đầu tư đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh trên tông nguyên giá TSCĐ của doanh nghiệp để xác định thu nhập chịu thuế của Chi nhánh, cụ thể:

– Nếu nguyên giá khuôn mẫu là TSCĐ đầu tư nằm trong phạm vi vốn đầu tư đăng ký ban đầu của dự án Chi nhánh (theo Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất) thì phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động đầu tư khuôn mẫu này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Công văn số 481/BTC-TCT ngày 29/07/2014 cuả Bộ Tài chính.

– Nếu nguyên giá khuôn mẫu là TSCĐ đầu tư vượt trên phần vốn đầu tư đăng ký ban đầu của dự án Chi nhánh (theo Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất) thì phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động đầu tư khuôn mẫu này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với hoạt động đầu tư mở rộng tại Khoản 4 Điều 10, Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.