Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 01/2016

Bản tin thuế

Công văn số 231/TCT-CS ngày 19/01/2016 về xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khi Công ty Việt Nam thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ cho Nhà thầu nước ngoài (“NTNN”) thì NTNN phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài từ việc cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật. Công ty Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thay số thuế phải nộp cho NTNN. Công ty Việt Nam được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí sử dụng dịch vụ trả cho NTNN nếu khoản chi phí này liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đáp ứng điều kiện thanh toán theo đúng quy định. Trường hợp khoản chi phí này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Việt Nam thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp giữa hai Công ty có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết thì Công ty Việt Nam thực hiện kê khai, xác định nghĩa vụ thuế đối với giao dịch liên kết theo đúng quy định pháp luật.

Một lần nữa, Tổng Cục thuế nhấn mạnh các khoản chi phí phải liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH về mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016

Như chúng tôi đã đề cập tại Bản tin thuế tháng 12/2015, ngày 29/12/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và Nghị Định 115/2015/ND-CP.

Một trong những thay đổi quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp “được phép” tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Theo chúng tôi, “được phép” ở đây ngụ ý là từ 01/01/2018, người lao động nước ngoài có thể lựa chọn tham gia vào BHXH bắt buộc ở Việt Nam.


 

Công văn về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Ngày 28/01/2016, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 427/TCT-KK gửi Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Trường hợp Chi nhánh hạch toán phụ thuộc (“Chi nhánh”) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, hạch toán kế toán theo hình thức báo sổ, thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT có ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Chi nhánh nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. Công ty căn cứ trên cơ sở bảng kê chứng từ kế toán và toàn bộ chứng từ kế toán (bao gồm cả hóa đơn GTGT đầu vào) do Chi nhánh chuyển về để thực hiện hạch toán kế toán, kê khai khấu trừ thuế theo quy định.