Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2018

Bản tin thuế

Công văn số 13408/CT-TTHT về hóa đơn sai mã số thuế hoặc ngày tháng năm phát hành.

Ngày 2/4/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 13408/CT-TTHT về hóa đơn sai mã số thuế hoặc ngày tháng năm phát hành. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty nhận được một số hóa đơn của nhà cung cấp bị sai chỉ tiêu mã số thuế và chỉ tiêu ngày, tháng, năm phát hành thì:

+ Trường hợp hóa đơn viết sai mã số thuế, hai bên cùng lập Biên bản thu hồi hóa đơn viết sai theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Bộ Tài chính. Sau khi lập Biên bản thu hồi hóa đơn, bên Bán thu hồi hóa đơn viết sai và viết hóa đơn thay thế theo quy định.

+ Trường hợp hóa đơn viết sai ngày, tháng, năm phát hành thì hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh sai sót, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

 

Công văn số 14676/CT-TTHT về chính sách thuế

Ngày 4/4/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 14676/CT-TTHT trả lời về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty nhận được khoản tiền tài trợ từ Công ty mẹ tại nước ngoài về hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản tài trợ này không kèm theo dịch vụ sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo cho Công ty mẹ thì Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Khi nhận tiền tài trợ, Công ty hạch toán vào thu nhập khác theo quy định tại Khoản 15 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp, Công ty nhận tiền tài trợ từ công ty mẹ để thực hiện các dịch vụ sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải lập hóa đơn, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

Công văn số 16034/CT-TTHT về khấu trừ thuế TNCN

Ngày 9/4/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 16034/CT-TTHT về khấu trừ thuế TNCN. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (từ 03 tháng trở lên), Doanh nghiệp thực hiện trả lương và các khoản hỗ trợ, trợ cấp cho người lao động thì:

+ Các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ Luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng không chịu thuế TNCN.

+ Các khoản tiền lương, tiền công, tiền phụ cấp, trợ cấp (bao gồm khoản hỗ trợ tài chính kết thúc HĐLĐ) chịu thuế TNCN, Doanh nghiệp thực hiện khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần.

+ Các khoản hỗ trợ tài chính Doanh nghiệp trả thêm cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (ngoài quy định của Bộ Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội), Doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% đối với các khoản chi từ 2.000.000 đồng trở lên.

 

Công văn số 22456/CT-TTHT về chính sách thuế

Ngày 23/4/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 22456/CT-TTHT trả lời về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty của độc giả cử nhân viên đi công tác nước ngoài có phát sinh chi phí tại nước được cử đến có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ phù hợp với quy định của nước sở tại; và các khoản chi phí này phải được dịch sang tiếng Việt theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN.

 

Công văn số 1549/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Ngày 24/4/2018, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1549/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT. Nội dung cụ thể như sau:

Về nguyên tắc: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Cục Thuế tỉnh Nam Định căn cứ vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp đối chiếu với vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dự án đầu tư để xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.