Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 02/2022

Bản tin thuế

Quản lý thuế

Những chính sách miễn giảm, gia hạn thuế năm 2022

Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ.

Theo đó, năm 2022, Chính phủ sẽ triển khai các chính sách chủ yếu sau đây nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid:

– Giảm 2% thuế suất GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10% (theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 );

– Cho phép hạch toán vào chi phí hợp lý khoản chi ủng hộ, tài trợ chống dịch (theo Nghị quyết số 43/2022/QH15);

– Giảm 50% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay (theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15);

– Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022;

– Áp dụng mức thuế XNK mới theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP;

– Giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP);

– Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TTĐB và tiền thuê đất trong năm 2022;

– Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 – 2023 đối với các khoản vay thương mại của doanh nghiệp thuộc các ngành nghề: hàng không, vận tải kho bãi; du lịch; giáo dục; nông nghiệp; thủy sản; công nghiệp chế biến; xuất bản phần mềm…;

Đối với người lao động, Chính phủ sẽ triển khai một số chính sách hỗ trợ sau đây: hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà (từ 500.000 – 1 triệu/tháng) cho người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm (thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022); cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; cho vay hỗ trợ tạo việc làm…

 

Danh sách các tỉnh, thành phố sẽ bắt buộc áp dụng Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) từ tháng 4/2022

Ngày 24/02/2022, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách tại phụ lục đính kèm (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định) áp dụng HĐĐT từ tháng 04/2022. Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.

 

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) kỳ thuế năm 2021

Ngày 04/03/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 535/CTBNI-TTHT về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN kỳ thuế năm 2021. Theo đó, công văn hướng dẫn chi tiết một số trường hợp:

– Xác định doanh thu để tính thuế TNDN đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng chuyển tải,…là thời điểm tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh.

– Về hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng: Không phải xác định doanh thu tính thuế TNDN nhưng vẫn phải lập hóa đơn GTGT theo quy định pháp luật về hóa đơn GTGT. Chi phí hàng hóa, dịch vụ biếu, tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Tuy nhiên, chi phí của hàng hóa, dịch vụ biếu tặng không phải là khách hàng (không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh) thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

– Trường hợp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp phải tạm dừng một số Tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế TNDN năm 2021, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm dừng do sản xuất theo mùa vụ.

– Chi phí sửa chữa tài sản thuê, nếu được quy định trong hợp đồng Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa được hạch toán và phân bổ vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 3 năm.

– Khoản chi tư vấn thuế TNCN cho người lao động là người nước ngoài không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động, do đó không được trừ khi tính thuế TNDN.

– Khoản chi phí tư vấn, khám sức khỏe cho người lao động là người nước ngoài được tính vào chi phí được trừ nếu không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế TNDN.

Ngoài ra, Công văn hướng dẫn thêm các điểm về:

– Cách xác định ưu đãi thuế TNDN;

– Xác định bù trừ, chuyển lỗ khi tính thuế TNDN.

– Thuế suất thuế TNDN kỳ tính thuế năm 2021;

– Về người nộp thuế có giao dịch liên kết;

– Đối tượng phải khai quyết toán thuế TNDN năm 2021;

– Quy định về số thuế TNDN phải tạm nộp theo quý so với số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán;

– Hồ sơ quyết toán thuế TNDN;

– Thời hạn quyết toán thuế TNDN, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN;

– Các lưu ý khi quyết toán thuế TNCN;

– Các hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN, TNCN.

 

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Hướng dẫn hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT

Ngày 25/02/022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau:

Công văn giải thích cách hiểu và xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục không được giảm 2% thuế GTGT ban hành tại các Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CP .

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT là hàng hóa có tên sản phẩm nêu tại cột 8 “tên sản phẩm” và một số trường hợp được mô tả nội dung sản phẩm tại cột 9 “nội dung” của Phụ lục I, phần A Phụ lục III hoặc tại cột 3 “hàng hóa” phần B Phụ lục III hoặc hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB thuộc Phụ lục II Nghị định 15/2022/NĐ-CP .

Đối với hàng hóa không được giảm thuế GTGT nêu tại các Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CP, nếu thuộc diện không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật thuế GTGT thì vẫn được kê khai thuế theo Luật thuế GTGT.

Mục 3 Công văn này còn hướng dẫn xác định hàng hóa không được giảm thuế GTGT trong trường hợp Danh mục: chỉ nêu số Chương HS; chỉ chi tiết đến số Nhóm; chỉ chi tiết đến số Phân nhóm hoặc chi tiết đến mã HS 8 chữ số và trường hợp tại mã HS có ký hiệu (*).

 

Không áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% cho hóa đơn điều chỉnh lập sau ngày 01/02/2022

Ngày 02/03/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6778/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng có thu tiền trước thời điểm 01/02/2022, khi thu tiền Công ty đã lập hóa đơn theo thuế suất thuế GTGT 10% nhưng đến 01/3/2022, khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ và công ty phải hoàn trả phần phí dịch vụ chưa sử dụng thi khi lập hóa đơn điều chỉnh Công ty áp dụng mức thuế suất tương ứng tại thời điểm thu tiền.

Trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Công ty cung cấp dịch vụ được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và lập hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ với mức thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 Công ty điều chỉnh hóa đơn đã lập nêu trên thì hóa đơn điều chỉnh áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.

 

Dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT phải lập hóa đơn riêng

Ngày 03/03/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 7059/CTHN-TTHT hướng dẫn chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau:

Đối với các dịch vụ thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngành Thuế yêu cầu phải lập hóa đơn riêng cho loại dịch vụ được giảm thuế. Nếu không, sẽ phải chịu chung mức thuế GTGT 10%.

Ngoài ra, đối với dịch vụ lắp đặt. nếu đã hoàn thành, nghiệm thu trước ngày 01/02/2022 thì cũng không được giảm 2% thuế GTGT, cho dù hóa đơn lập sau ngày 01/02/2022.

 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)          

Không phân bổ thuế TNDN cho địa phương có chi nhánh kinh doanh thương mại

Ngày 14/02/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5019/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc khai thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có Chi nhánh phụ thuộc đóng trên địa bàn khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính, Chi nhánh hạch toán tập trung và có các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tư vấn quản lý (không phải là cơ sở sản xuất) thì không thuộc trường hợp phải phân bổ thuế TNDN theo quy định tại Điều 17, Thông tư 80/2021/TT-BTC. Công ty có trách nhiệm kê khai tập trung tại trụ sở chính cả phần thu nhập phát sinh tại Chi nhánh khác tỉnh.