Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2017

Bản tin thuế

Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

Thông tư này quy định thời gian thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến. Trước đây thời gian quy định cho việc này là 3 ( ba ) ngày làm việc.

Thông tư 31 có hiệu lực từ ngày 02/6/2017.

 

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC, thông tư số 26/2015/TT-BTC

Thông tư này có những sửa đổi quan trọng sau:

  • Giảm thời gian trả lời của cơ quan thuế về văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in từ 05 (năm) ngày làm việc xuống 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Giảm thời gian ra thông báo của cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp từ 05 (năm) ngày làm việc xuống còn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Giảm thời gian thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp từ 5 ( năm ) ngày xuống 02 (hai) ngày trước khi tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn. Theo đó giảm thời gian cơ quan thuế có ý kiến khi phát hiện sai sót trong thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, doanh nghiệp từ 03 (ba) ngày làm việc xuống còn 02 (hai) ngày làm việc. Bỏ quy định về việc gửi thông báo phát hành hóa đơn trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày ký thông báo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/6/2017.

 

Công văn số 1873/TCT-TNCN về tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng

Ngày 10/05/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 1873/TCT-TNCN trả lời Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp các cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty. Trong quá trình thực hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hợp đồng, Công ty hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số tiền bồi thường nêu trên không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và các văn bản hướng dẫn thi hành nên các cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được nêu trên.

 

Công văn số 1966/TCT-CS về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Ngày 15/05/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 1966/TCT-CS về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Để cắt giảm thời gian cho doanh nghiệp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Thông tư 37 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/06/2017).

Để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, về thủ tục mua hóa đơn, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bộ phận/đơn vị trong Cục Thuế nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện thủ tục hành chính hóa đơn, thực hiện bán hóa đơn ngay trong ngày cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ/cá nhân thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định không để doanh nghiệp, người dân mất nhiều thời gian mua hóa đơn.

 

Công văn số 30632/CT-TTHT về giải đáp chính sách thuế

Ngày 16/05/2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 30632/CT-TTHT về giải đáp chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể ủy quyền cho cấp dưới ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế. Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền.

Như vậy, nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ủy quyền cho kế toán trưởng ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế theo đúng hướng dẫn nêu trên thì hóa đơn đã phát hành của Công ty trong thời gian ủy quyền là hợp lệ.

Tại tiêu thức “người bán hàng” nếu thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức “người bán hàng” thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người bán trực tiếp ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

 

Công văn số 2186/TCT-CS về hóa đơn

Ngày 24/05/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 2186/TCT-CS về việc ghi thiếu địa chỉ trên hóa đơn. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp địa chỉ của Công ty nếu theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng thì khi người bán lập hóa đơn cho Công ty (hoặc Công ty lập hóa đơn cho khách hàng) có thể ghi với địa chỉ rút gọn là V139, Vườn Cam, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế người mua và mã số thuế của người bán nhưng tại mục địa chỉ trên hóa đơn chỉ ghi “V139, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng” không ghi địa chỉ “tỉnh Cao Bằng” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của người mua và địa chỉ của người bán và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng thì các hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

 

Công văn số 2180/TCT-CS về hóa đơn

Ngày 24/05/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 2180/TCT-CS trả lời Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn hay biên lai để thu học phí. Nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01/01/2017 khoản thu học phí không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội XIII mà chuyển sang cơ chế giá theo quy định pháp luật và thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật thuế.

Theo đó, cơ sở giáo dục, đào tạo nhà nước khi cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo theo mức khung học phí và mức trần học phí theo quy định của nhà nước thì sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.