Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2020

Bản tin thuế

Quản lý thuế

Thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 19/08/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 2543/CT-TTHT về việc thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử. Nội dung cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính: “Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.”

Theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 1/07/2020 quy định: “Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, điện từ của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luất số 80/2015/QH13 quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”

Theo đó, thời hạn bắt buộc doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử là ngày 01/07/2022. Tuy nhiên, nhà nước khuyến khích doanh nghiệp áp dụng quy định về hóa đơn điện tử trước ngày 01/07/2022.

Trong thời gian Bộ Tài chính chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, Công ty tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa dơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

 

Nghị định giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 10/08/2020, Chính phủ ban hành  Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Một số nội dung đáng chú ý như sau:

– Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (người thuê đất).

– Mức giảm tiền thuê đất: Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

– Hồ sơ giảm tiền thuê đất:

+ Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

+ Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm  quyền (bản sao).

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.

 

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN

Ngày 12/08/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 2455/CT-TTHT hướng dẫn về việc giảm trừ gia cảnh của Luật thuế TNCN theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp tháng 7/2020, Công ty thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho người nộp thuế kết thúc hợp đồng để về nước; người nộp thuế có kỳ quyết toán thuế vắt kỳ tính thuế 2019 đến kỳ tính thuế 2020 thì mức giảm trừ gia cảnh từ tháng 01/2020 trở đi được xác định theo quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14.

Trường hợp khi lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mức giảm trừ gia cảnh mới theo quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, hệ thống hỗ trợ kê khai chưa cập nhật, nâng cấp được chương trình thì Công ty nộp quyết toán bản giấy đến Cơ Quan Thuế quản lý.

 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

Thuế TNDN nộp thay cho nhà thầu nước ngoài không được tính là chi phí được trừ

Ngày 25/06/2020, Cục thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 2671/CT-TTHT về việc xác định chi phí được trừ. Nội dung cụ thể như sau:

Giữa Công ty và nhà thầu nước ngoài có thỏa thuận, số thuế phát sinh của hợp đồng sẽ do nhà thầu nước ngoài chịu và khấu trừ vào số tiền Công ty phải thanh toán. Như vậy, doanh thu của nhà thầu đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty nộp nay cho nhà thầu nước ngoài không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Ngày 21/08/2020, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 77768/CT-TTHT  về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 116/2020/QH ngày 19/06/2020 của Quốc hội, đồng thời có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì Công ty được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020. Công ty căn cứ vào điều kiện được giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

Trường hợp, Công ty có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì số thuế TNDN được giảm của năm 2020 xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

Nội dung Công văn 77768/CT-TTHT nêu trên đồng nhất với Công văn số 3138/CT-TTHT ban hành bởi Cục Thuế Thành phố Đà Nằng ban hành ngày 23/07/2020.

 

Chi phí xây dựng dở dang khi ngừng dự án không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí cho mục đích tính thuế TNDN

Ngày 21/08/2020 Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 77556/CT-TTHT về chi phí cho dự án đầu tư ngừng thực hiện. Nội dung cụ thể như sau:

Thuế GTGT đầu vào của chi phí xây dựng cơ bản dở dang nhưng không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.

Trường hợp chi phí xây dựng dở dang không liên quan đến doanh thu, thu nhập tạo ra trong kỳ tính thuế, không tương ứng với doanh thu trong kỳ tính thuế thì không đủ điều kiện được hạch toán theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

 

Chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google, Facebook

Ngày 24/08/2020, Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 78002/CT-TTHT về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google, Facebook. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có phát sinh dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên Google, Facebook, nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu theo quy định và và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Trường hợp Công ty có ủy quyền cho cá nhân là người lao động trong Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền dịch vụ trên, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản Công ty vào tài khoản cá nhân, nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại Quy chế tài chính hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân thì cũng được coi là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Điều 1, Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

 

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất

Ngày 20/08/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 2555/CT-TTHT về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất. Nội dung cụ thể như sau:

Công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp chế xuất để thực hiện dịch vụ sửa chữa linh kiện bản mạch điện tử (là nguyên liệu sản xuất hàng hóa) của doanh nghiệp chế xuất; trong quá trình sửa chữa Công ty còn cung cấp nguyên vật liệu thay thế cho các chi tiết bị hỏng. Địa điểm thực hiện dịch vụ tại nhà xưởng của Công ty thì:

Trường hợp, bản mạch điện tử sửa chữa có đầy đủ hồ sơ hải quan để xác định hàng hóa đưa ra và nhận lại của doanh nghiệp chế xuất, thì dịch vụ sửa chữa (có hoặc không bao gồm giá trị nguyên vật liệu thay thế) được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng thuế suất 0% theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngà 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, Công ty nhận bản mạch điện tử từ doanh nghiệp chế xuất về nhà xưởng của Công ty để thực hiện dịch vụ sửa chữa, nhưng không có hồ sơ hải quan xác định hàng hóa đưa ra và nhận lại của doanh nghiệp chế xuất thì dịch vụ sửa chữa (có hoặc không bao gồm giá trị nguyên vật liệu thay thế) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

 

Dịch vụ đi kèm hàng xuất khẩu tại chỗ phải chịu thuế suất thuế GTGT 10%

Ngày 4/09/2020 Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 81088/CT-TTHT về chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có cung cấp thêm các dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng… cho bên nhận hàng tại Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu tại chỗ thì các dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam, phải tách riêng để khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10%.

 

Hải quan

Chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) sang doanh nghiệp thường

Ngày 18/08/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 5469/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc chuyển đổi từ DNCX sang doanh nghiệp thường. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty là DNCX chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách DNCX, cơ quan hải quan kiểm tra xác định nếu Công ty vẫn đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì Công ty tiếp tục được kế thừa ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi.

Về thủ tục hải quan: Công ty thực hiện thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa tạo tài sản cố định đã nhập khẩu miễn thuế tương tự trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, Công ty đăng ký tờ khai hải quan mới, không phải nộp thuế nhập khẩu.

Về danh mục miễn thuế: Công ty không phải thông báo Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa tạo tài sản cố định đã nhập khẩu miễn thuế trước đây. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế hàng năm theo quy định.

Kể từ thời điểm Công ty chuyển đổi từ DNCX sang doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách DNCX, Công ty chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định nếu thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế trước khi nhập khẩu theo quy định.

 

Chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại

Ngày 04/9/2020, Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn số 5864/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa do doanh nghiệp nội địa nhập khẩu để gia công và được doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế xuất (DNCX) gia công lại. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nội địa ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài và thuê DNCX gia công lại, chính sách thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sau gia công nhập khẩu bởi doanh nghiệp nội địa từ DNCX áp dụng như sau:

– Trường hợp DNCX không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài (tức toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cấu thành sản phẩm sau gia công do doanh nghiệp nội địa cung ứng cho DNCX) thì sản phẩm sau gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước bởi doanh nghiệp nội địa được miễn thuế nhập khẩu;

– Trường hợp DNCX có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì doanh nghiệp nội địa phải nộp thuế nhập khẩu cho sản phẩm sau gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước. Trị giá tính thuế là tiền thuê gia công và trị giá của nguyên liệu, linh kiện sử dụng trong quá trình gia công do DNCX nhập khẩu từ nước ngoài.

Lưu ý, hiện nay, Luật thuế XNK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP đều không có quy định việc hoàn trả khoản thuế NK mà doanh nghiệp nội địa đã nộp khi nhập khẩu thành phẩm thuê DNCX gia công, cho dù sau đó có tiếp tục gia công, chế biến để xuất khẩu.