Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2015

Bản tin thuế

Thông tư hướng dẫn về Thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh và hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 24/7/2015, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 2994/TCT-TNCN giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Theo đó, Công văn này đề cập đến những nội dung chính như sau:

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế và kê khai thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Đối với cá nhân cho thuê tài sản

  • Đối tượng khai thuế: Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp kê khai với cơ quan thuế hoặc Bên thuê tài sản khai và nộp thuế thay nếu trong hợp đồng có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế.

Trước đây

Cá nhân cho thuê tài sản phải trực tiếp kê khai với cơ quan thuế.

  • Xác định kỳ khai thuế: Cá nhân cho thuê tài sản được lựa chọn khai thuế theo từng kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm, không phải quyết toán thuế đối với doanh thu cho thuê tài sản.

Trước đây

Cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh và phải quyết toán thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê tài sản theo năm.

Đối với xác định ngưỡng doanh thu không chịu thuế

  • Cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
  • Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm, hộ gia đình, cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải thuế TNCN được xác định cho một người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

Trước đây

Từ năm 2015 trở về trước ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng chỉ áp dụng với thuế GTGT. Đối với thuế TNCN, cá nhân phải nộp thuế nếu có thu nhập đến mức phải chịu thuế.

Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm, hộ gia đình, cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức thu nhập tính thuế được tính theo từng cá nhân để tính giảm trừ gia cảnh.

Đối với cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức

  • Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân uỷ quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay theo phương pháp khoán. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.
  • Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân thì cá nhân uỷ quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân theo từng lần phát sinh tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.

Trước đây

Không hướng dẫn cụ thể về việc khai thuế đối với cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, do đó, từng cá nhân phải trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế.

 

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về quản lý thuế thu nhập cá nhân

Về nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  • Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì doanh nghiệp trước chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế TNCN đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, bên tiếp nhận thực hiện khai quyết toán thuế TNCN theo quy định

Trước đây

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN đều có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN.

  • Cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ bảo hiểm không bắt buộc do người sử dụng lao động mua và đóng góp cho người lao động đã khấu trừ thuế theo thuế suất 10%.

Trước đây

Chưa có hướng dẫn cụ thể về việc cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ bảo hiểm không bắt buộc do người sử dụng lao động mua và đóng góp cho người lao động đã khấu trừ thuế theo thuế suất 10%.

  • Trường hợp người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể uỷ quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định.

Trước đây:

Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

 

Bổ sung 15 ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử

Ngày 14/8/2015, Tổng Cục Thuế chính thức ký kết thỏa thuận thêm với 15 ngân hàng nhằm mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử. Đáng chú ý, trong số những ngân hàng vừa tham gia dịch vụ này, có tên của rất nhiều ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

15 ngân hàng vừa ký kết dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế ngày gồm: Ocean Bank, VietBank, ANZ Việt Nam, HSBC Việt Nam, Standard Charterred Việt Nam, Shinhan Việt Nam, Việt-Nga (Vietnam-Russia Bank), VID Public, Indovina, the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC), Bangkok chi nhánh Hà Nội, BNP Baribas chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Kế hoạch của ngành thuế trong năm nay là mở rộng dịch vụ với tất cả ngân hàng còn lại trên cả nước.

 

Công văn về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ngày 23/07/2015, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2977/TCT-TNCN về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực dự án công nghệ cao.

Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân chỉ được áp dụng cho 4 đối tượng sau:

– Giảm thuế cho cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế (quy định tại Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12).

– Miễn thuế theo các Điều ước quốc tế (theo quy định tại Điều 9 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12).

– Miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA (Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Tài chính), dự án Phi chính phủ (Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 của Bộ Tài chính), nhân viên Liên hợp quốc tại Việt Nam (Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính).

– Giảm 50% thuế cho cá nhân làm việc trong Khu kinh tế (Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính).

Theo đó, thì cá nhân làm việc cho các dự án, doanh nghiệp công nghệ cao không thuộc đối tượng được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập chịu thuế thu nhập của cá nhân nêu trên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Công văn về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ngày 7/8/2015, Tổng Cục thuế – Bộ Tài chính đã có Công văn số 3171/TCT-TNCN.

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Công văn này, trường hợp cá nhân người Nhật Bản là cá nhân cư trú tại Việt Nam được công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc tại công ty con; cá nhân chỉ làm việc tại Việt Nam và được nhận thu nhập do công ty mẹ và công ty con trả, đồng thời cá nhân được công ty con trả thay tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà trả thay tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty mẹ ở Nhật Bản và công ty con ở Việt Nam trả (chưa bao gồm tiền thuê nhà).