Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2022

Bản tin thuế

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Thời điểm khai thuế cho Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) căn cứ theo ngày lập, không dựa theo ngày ký số

Ngày 11/03/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 8087/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc kê khai thuế đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác với ngày ký số. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Ngân hàng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ được thực hiện theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan thì thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài Chính. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Dịch vụ cung cấp trước ngày 01/02/2022 không được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Ngày 21/03/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 9277/CTHN – TTT hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau:

Thời điểm xác định thuế GTGT đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp các dịch vụ đã hoàn thành trước ngày 01/02/2022 thì không áp dụng thuế suất 8% (bao gồm cả trường hợp sang tháng 2/2022 Công ty mới lập hóa đơn dịch vụ đã cung cấp trước ngày 01/2/2022). Trường hợp các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 nhưng kể từ ngày 01/02/2022 mới phát hiện sai sót, Công ty lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế thì vẫn áp dụng thuế suất tại thời điểm cung ứng dịch vụ do dịch vụ hoàn thành trước ngày 01/02/2022. Trường hợp Công ty không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT.

 

Thuế xuất nhập khẩu

Hoàn thuế nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa và bán sang nước thứ ba

Ngày 08/03/2022, Tổng cục hải quan ban hành Công văn số 771/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc hoàn thuế nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty được phép thực hiện quyền nhập khẩu theo quy định pháp luật về đầu tư, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật, sau đó hàng hóa được xuất bán sang nước thứ ba phù hợp với quyền xuất khẩu theo quy định của pháp luật thì được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu hàng hóa này chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)          

Không được ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn nếu chuyển địa bàn kinh doanh

Ngày 04/04/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 12659/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc chính sách thuế TNDN khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn tại Sơn La, tháng 6/2021 Công ty thực hiện di chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh thực hiện dự án đến Hà Nội (không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) thì từ năm 2021 Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện là dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 

Đơn vị phụ thuộc không phải cơ sở sản xuất thì không phải phân bổ thuế TNDN

Ngày 14/02/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5019/CTHN-TTHT về kê khai thuế đối với đơn vị phụ thuộc. Nội dung cụ thể như sau:

Trương hợp Công ty có Chi nhánh phụ thuộc đóng trên địa bàn khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính, Chi nhánh hạch toán tập trung và có các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tư vấn quản lý (không phải là cơ sở sản xuất) thì không thuộc trường hợp phải phân bổ thuế TNDN theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Công ty có trách nhiệm kê khai tập trung tại trụ sở chính cả phần thu nhập phát sinh tại Chi nhánh khác tỉnh.

 

Không mở rộng quy mô, nâng cao công suất sản xuất nhưng đổi mới công nghệ sản xuất thì được ưu đãi thuế TNDN

Ngày 14/03/2022, Cục thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 256/CTHNA-TTHT về ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau:

Công ty có dự án đầu tư vào KCN Đồng Văn 4 thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (là Khu công nghiệp không nằm trên địa bàn kinh tế xã hội có điều kiện thuận lợi). Trong năm 2021, Công ty được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư của dự án và tỷ trọng nguyên giá TSCĐ tăng trên 20% so với tổng nguyên giá TSCĐ trước đầu tư. Tuy nhiên, việc tăng vốn, tăng tài sản nêu trên không mở rộng quy mô cũng như nâng cao công suất của dự án. Theo đó, Công ty thực hiện rà soát, kiểm tra việc tăng vốn đầu tư, tăng tài sản nêu trên có nhằm mục đích đổi mới công nghệ sản xuất hay không; trường hợp việc tăng vốn đầu tư nhằm mục đích đổi mới công nghệ sản xuất thì phần thu nhập tăng thêm từ việc tăng vốn đầu tư, tăng tỷ trọng tài sản được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

 

Bổ sung ngành nghề nhưng không tăng vốn thì không được hưởng ưu đãi

Ngày 28/03/2022, Cục thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 764/CTHPH-TTHT về ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau:

Trong quá trình hoạt động, Công ty bổ sung ngành nghề cho thuê xưởng dôi dư thì khoản thu nhập từ hoạt động cho thuê xưởng không thuộc khoản thu nhập từ dự án đầu tư lần đầu, đồng thời cũng không có dự án đầu tư mở rộng đáp ứng điều kiện theo quy định nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Tại giấy chứng nhận đầu tư thay đổi, Công ty đăng ký bổ sung thêm ngành nghề “In ấn và gia công nhãn mác cho các thiết bị điện tử bao gồm nhưng không giới hạn; miếng dán màn hình, miếng dãn nút bấm trên thiết bị điều khiển, tấm phản quang, tấm cách nhiệt và vật liệu chống cháy khác cho thiết bị điện tử”; “Sản xuất linh kiện điện tử” nhưng không có dự án đầu tư và không tăng vốn đầu tư nên thu nhập từ các ngành nghề mới bổ sung này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 

Lao động, bảo hiểm                                           

Hướng dẫn mới về chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày 28/12/2021, Bộ lao động – thương binh xã hội ban hành Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nội dung nổi bật như sau:

Theo Thông tư mới, cách thức chi trả chế độ tai nạn lao động trong trường hợp đặc thù đã có sự điều chỉnh.

Theo đó, trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng doanh nghiệp không đóng BHXH cho doanh nghiệp thì phải trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp số tiền tương ứng với chế độ trợ cấp mà do cơ quan BHXH thanh toán.

Tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động và tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp.

Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.