Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 12/2023

Bản tin thuế

Chính sách thuế

Doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư trên cùng địa bàn tỉnh thì phải hạch toán theo dõi riêng; Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư hình thành tài sản cố định được phân bổ không quá 5 năm sau khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng

Ngày 20/12/2022, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 17075/CTHDU-TTHT về hạch toán kế toán, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

– Trường hợp Công ty thực hiện nhiều dự án đầu tư khác nhau trên cùng địa bàn tỉnh thì Công ty chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Việc hạch toán kế toán của dự án mới Công ty phải hạch toán theo dõi riêng. Công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của đơn vị.

– Trường hợp dự án của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động. Trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi không tương ứng với doanh thu tỉnh thuế thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ngày 22/12/2023, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số: 17135/CTHDU-TTHT về giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản như sau:

Công ty được UBND tỉnh Hải Dương giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Phú Quý, thành phố Hải Dương theo Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 12/10/2018. Trường hợp dự án đã hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật để nghiệm thu và Công ty đã đưa dự án vào khai thác kinh doanh thì doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Công ty được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng bất động sản theo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản. Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh Hải Dương định thì tính theo giá đất do UBND tỉnh Hải Dương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng. Giá chuyển nhượng bất động sản để tính doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thuộc trường hợp không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định.

 

Chính sách thuế đối với việc tổ chức và hỗ trợ bằng tiền mặt cho các hoạt động thể dục thể thao cho nhân viên công ty

Ngày 07/12/2023, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 6443/CTHPH-TTHT giải đáp chính sách thuế như sau:

– Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Trường hợp công ty tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho nhân viên Công ty, khoản chi này là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính và tổng số chi có tính chất phúc lợi trong năm không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

– Về thuế thu nhập cá nhân: Trường hợp công ty hỗ trợ bằng tiền mặt cho hoạt động thể dục thể thao cho nhân viên, các khoản chi phí này không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì khoản hỗ trợ này không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân.

 

Được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy

Ngày 20/12/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 5829/TCT-CS về chính sách thuế như sau:

Về nguyên tắc, doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy; được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường. Doanh nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ khi khấu trừ thuế giá trị gia tăng và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Thuế giá trị gia tăng (Thuế “GTGT”)

Ngày 14/12/2023, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 6519/CTHPH-TTHT giải đáp chính sách thuế như sau: Trường hợp Công ty không có chức năng kinh doanh vàng, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sử dụng hóa đơn GTGT, Công ty có phát sinh hoạt động bán vàng nhẫn SJC cho các đơn vị kinh doanh vàng nhẫn (vàng được trung tâm mua về để phục vụ cho chương trình chăm sóc khách hàng, chưa sử dụng hết) thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT đối với vàng đã qua chế tác là 10%. Công ty thực hiện kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

 

Khi bán phiếu quà tặng dịch vụ phòng nghỉ, Công ty lập chứng từ thu, chưa cần lập hóa đơn, khi phiếu quà tặng được sử dụng mới cần lập hóa đơn

Ngày 19/12/2023, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 6593/CTHPH-TTHT về việc giải đáp chính sách thuế như sau: Trường hợp Công ty bán phiếu quà tặng dịch vụ phòng nghỉ khách sạn do công ty làm chủ đầu tư cho các đối tác để các đối tác tặng lại cho khách hàng hoặc nhân viên của họ thì khi thu tiền, Công ty lập chứng từ thu, không phải lập hóa đơn. Khi khách hàng hoặc nhân viên của bên đối tác sử dụng phiếu quà tặng để mua dịch vụ thì Công ty lập hóa đơn và kê khai thuế theo quy định.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế “TNDN”)

Ưu đãi thuế cho dự án đầu tư mở rộng

Ngày 16/1/2024, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1365/CTBDU-TTHT về chính sách ưu đãi thuế TNDN như sau: Trường hợp Công ty được ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 2/9/2013 tại địa chỉ số 01-03 VSIP II-A, đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Năm 2019, Công ty đăng ký bổ sung địa điểm thực hiện dự án tại số 33 VSIP II-A, đường số 32, KCN Việt Nam – Singapore II-A, thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Nếu dự án này của Công ty đáp ứng một trong ba tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản 4, Điều 10, Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì dự án đầu tư mở rộng này được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (miễn thuế TNDN phải nộp 02 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo, không được hưởng mức thuế suất ưu đãi).

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại để kê khai hưởng ưu đãi. Trường hợp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thi thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

 

Khoản chi không phải là chi phí lợi thế kinh doanh không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 19/12/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 5782/TCT-CS về chính sách thuế như sau:

Công ty mua lại hoạt động kinh doanh và vận hành thiết bị y tế từ công ty khác mà hai Công ty này đều chịu sự kiểm soát chung của một Công ty cả trước và sau khi hợp nhất kinh doanh và sự kiểm soát này là lâu dài. Công ty đã ghi nhận khoản lợi thế thương mại vào khoản mục vốn chủ sở hữu (giảm vốn chủ sở hữu). Trường hợp khoản chi từ việc mua lại hoạt động kinh doanh và vận hành thiết bị y tế của Công ty không phải là chi phí lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC, Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì khoản chi này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Điều kiện hưởng ưu đãi thuế

Ngày 19/12/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 5790/TCT-CS về chính sách thuế như sau:

Công ty được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 28/2/2017 để thực hiện dự án tại Khu Công nghiệp Quế Võ mở rộng, một phần diện tích đất thực hiện dự án của Công ty thuộc địa bàn thành phố Bắc Ninh. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu trước thời điểm thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh (Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu đã ghi tổng vốn đầu tư và quy mô công suất của 5 loại sản phẩm sản xuất của dự án.

Trường hợp địa điểm thực hiện dự án của Công ty là Khu Công nghiệp Quế Võ mở rộng đáp ứng các quy định của pháp luật về việc thành lập khu công nghiệp thì phần thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư sản xuất 5 loại sản phẩm trong phạm vi tổng vốn đầu tư và quy mô công suất của 5 loại sản phẩm đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp cho thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

Phần thu nhập phát sinh từ hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất các sản phẩm khác được bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau ngày thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp.

 

Hải quan

Doanh nghiệp chế xuất khi bán hàng vào nội địa chưa phát hành được hóa đơn có thể nộp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho cơ quan Hải quan

Ngày 18/12/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 13870/BTC-TCHQ hướng dẫn nộp chứng từ thay hóa đơn bán hàng đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan bán hàng hóa vào nội địa như sau:

  1. Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, người khai hải quan chưa phát hành được hóa đơn bán hàng do chưa hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, thì nộp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn bán hàng thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.
  2. Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và nộp hồ sơ hải quan kèm hóa đơn bán hàng trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (bản chụp) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.

 

Trường hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do và thực hiện khai bổ sung

Ngày 27/12/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 5967/TCT-CS về chính sách thuế như sau:

Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Trường hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do và thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại. Trường hợp khai bổ sung làm thay đổi doanh thu xuất khẩu thì cơ sở kinh doanh phải thực hiện phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo doanh thu thực tế phát sinh.

 

Lao động

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm 2013 và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 2013 về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, sửa đổi quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm, đơn cử như:

Trường hợp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

Theo đó, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

– Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên; (Điểm mới so với quy định hiện hành)

– Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ; (Điểm mới so với quy định hiện hành)

– Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở đào tạo nghề nghiệp; (Điểm mới so với quy định hiện hành)

– Thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 03 tháng; (Điểm mới so với quy định hiện hành)

– Đi cai nghiện tự nguyện có xác nhận của cơ sở cai nghiện hoặc xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; (Điểm mới so với quy định hiện hành)

– Chuyển nơi hưởng trợ cấp theo khoản 5 Điều 10 Thông tư 28/2015/TTBLĐTBXH. (Điểm mới so với quy định hiện hành).

Người lao động phải thông tin cho trung tâm dịch vụ việc làm (thông qua điện thoại, thư điện tử, fax, …) về lý do không phải trực tiếp đến thông báo và trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, đồng thời gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ nêu trên chứng minh thuộc trường hợp không phải thông báo trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ trường hợp nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên.

Trường hợp gửi theo đường bưu điện thì ngày được coi là đã gửi thông báo là ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024.