Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 12/2019

Bản tin thuế

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Lao động 45/2019/QH14. Nội dung luật Lao động có một số điểm mới sau đây:

Tăng ngày nghỉ lễ, tết

Vào lễ Quốc khánh (02/9 năm Dương lịch), người lao động được nghỉ hai (02) ngày, có thể trước hoặc sau ngày 02/9 Dương lịch.

Nội dung và các hình thức khác của hợp đồng lao động

Chỉ còn hai (02) loại hợp đồng lao động: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Loại hợp đồng theo mùa vụ bị bãi bỏ từ ngày Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Hình thức của hợp đồng lao động được bổ sung thêm hình thức giao kết thông qua phương tiện điện tử. Theo đó, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Tăng thời giờ làm thêm

Giờ làm thêm được tăng lên không quá 40 giờ/tháng thay vì không quá 30 giờ/tháng. Giờ làm thêm năm không quá 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Bộ luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

 

Công văn số 95772/CT-TTHT về khấu trừ thuế GTGT xây dựng nhà ở phục vụ công nhân viên và cho các chuyên gia nước ngoài

Ngày 23/12/2019, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 95772/CT-TTHT khấu trừ thuế GTGT xây dựng nhà ở phục vụ cho công nhân viên và chuyên gia nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty xây dựng nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài không phải là cán bộ nhân viên của Công ty (không ký hợp đồng lao động với Công ty) không thuộc trường hợp nêu trên thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 

Công văn số 97637/CT-TTHT về trích lập dự phòng

Ngày 30/12/2019, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 97637/CT-TTHT về trích lập dự phòng. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng doanh nghiệp không thu hồi được đúng hạn, đồng thời đảm bảo điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính thì Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo hướng dẫn tai Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC.

Đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng công ty thu thập được các bằng chứng xác định tổ chức kinh tế đã phá sản, đã mở thủ tục phá sản, đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; hoặc khoản nợ đã được doanh nghiệp yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; khoản nợ  đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án thì công ty tự dự kiến mức tổn thất không thu hồi được (tối đa bằng giá trị khoản nợ đang theo dõi trên sổ kế toán) để trích lập dự phòng.

 

Công văn số 5254/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Ngày 16/12/2019, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 5254/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế; chưa có sổ sách theo dõi riêng (sổ sách do chủ đầu tư theo dõi), chưa mở tài khoản ngân hàng, chi nhánh chỉ được chủ đầu tư giao quản lý, theo dõi tiến độ và báo cáo tiến độ dự án thì Công ty lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh tại trụ sở chính.

 

Công văn số số 98063/CT-TTHT về quyết toán thuế TNCN

Ngày 31/12/2019, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 98063/CT-TTHT về quyết toán thuế TNCN. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp công dân Nhật Bản (quốc gia đã ký kết với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập) lần đầu tiên đến Việt Nam từ ngày và đủ điều kiện là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm dương lịch, khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm dương lịch thì cá nhân phải tổng hợp thu nhập toàn cầu, tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đầu tiên đến Việt Nam tới tháng 12 (được tính tròn tháng) và cá nhân có trách nhiệm quyết toán với cơ quan thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

 

Công văn số 24578/CT-TT&HT về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

Ngày 09/12/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 24578/CT-TT&HT về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất. Nội dung cụ thể như sau:

Về thuế GTGT

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng phải kê khai và nộp thuế GTGT được thành lập và hoạt động trong khu công nghiệp, quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với bên ngoài (DN trong nước và nước ngoài) là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp, Công ty dự kiến thuê nhà xưởng hoặc thuê đất để xây nhà xưởng nằm ngoài địa bàn khu chế xuất thì hoạt động này không áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định.

Về thuế TNCN

Trường hợp Công ty có cá nhân cư trú người Nhật Bản có thu nhập phát sinh tại Nhật Bản đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Nhật Bản thì Công ty được trừ số thuế đã nộp ở Nhật Bản. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh ở nước ngoài mà tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại Nhật Bản và tổng thu nhập chịu thuế .

Về thuế TNDN (liên quan đến chi phí được trừ)

Công ty là doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, có phát sinh hoạt động bán hàng hóa cho khách nước ngoài, sau đó Công ty phải trả lại cho khách hàng một phần tiền hàng do hàng hóa không đảm bảo đủ chất lượng (không được bảo hiểm bồi thường) (theo hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận) thì Công ty được ghi nhận giảm doanh thu theo quy định.

 

Công văn số 25760a/CT-TTHT về hóa đơn điện tử

Ngày 13/12/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 25760a/CT-TTHT về hóa đơn điện tử. Nội dung cụ thể như sau:

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị Định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 thì Công ty vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty được cơ quan thuế thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 và Thông tư hướng dẫn số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 thì khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, Công ty tiếp tục sử dụng hóa đơn thương mại, đồng thời sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử. Các nội dung trên hóa đơn điện tử bao gồm ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, tên hàng hóa, dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn điện tử Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Từ ngày 01/11/2020, Công ty phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2018 của Bộ Tài chính.

 

Công văn số 25606/CT-THTT về chính sách thuế

Ngày 20/12/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 25606/CT-THTT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Về thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp, Công ty có phát sinh người lao động trong năm chuyển từ công ty khác đến làm việc. Công ty thực hiện ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và trực tiếp chi trả thu nhập cho người lao động thì phải đang ký thôi giảm trừ gia cảnh tại công ty cũ và đồng thời nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như lần đầu cho Công ty mới để Công ty thực hiện đăng ký người phụ thuộc cho người lao động với cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc cho người nộp thuế và được cơ quan thuế trả kết quả, trong đó có những trường hợp xảy ra lỗi (không đăng ký được người phụ thuộc) thì đề nghị Công ty cung cấp danh sách những trường hợp bị lỗi (theo kết quả trả về của cơ quan thuế) và hồ sơ đăng ký người phụ thuộc do người nộp thuế cung cấp cho Công ty đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xem xét, xử lý các trường hợp xảy ra lỗi.

Về hóa đơn GTGT xuất khẩu tại chỗ

Trường hợp, Công ty bán hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài và được doanh nghiệp nước ngoài chỉ định giao hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam thì thuộc trường hợp hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty phải sử dụng hóa đơn GTGT như đối với hàng hóa tiêu thụ nội địa theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.