Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 10/2023

Bản tin thuế

Chính sách thuế

Doanh nghiệp chế xuất cung cấp hàng hóa vào nội địa không thuộc đối tượng sử dụng ngoại tệ

Ngày 06/11/2023, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 27077/CTBDU-TTHT về chính sách thuế như sau: Trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa vào thị trường nội địa (xuất khẩu hoặc xuất khẩu ủy thác vào thị trường nội địa) không thuộc đối tượng được phép sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, mọi giao dịch, thanh toán, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng của doanh nghiệp chế xuất khi bán hàng hóa vào thị trường nội địa không được thực hiện bằng ngoại hối.

 

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với địa điểm kinh doanh không trực tiếp kê khai thuế hoặc kê khai nộp thuế qua trụ sở chính

Ngày 10/11/2023, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 28483/CTBDU-TTHT về chính sách thuế như sau: Trường hợp địa điểm kinh doanh không thuộc trường hợp trực tiếp kê khai nộp thuế hoặc thuộc trường hợp kê khai nộp thuế qua trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định hiện hành thì cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo địa điểm kinh doanh phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 105/2020/TT-BTC ban hành ngày 03/12/2020.

 

Bổ sung mức phí cấp mã số giao dịch bảo đảm để tự tra cứu một lần từ ngày 15/11/2023

Ngày 28/09/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2023/TT-BTC bổ sung mức phí cấp mã số giao dịch bảo đảm để tự tra cứu một lần có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2023. Theo đó, mức phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm để tự tra cứu một lần như sau:

– Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản: 10.000 đồng/lần;

– Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu: 2.000 đồng/lần.

Trong đó, tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và trích xuất dữ liệu khi cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm để tự tra cứu một lần được hướng dẫn như sau:

– Tiêu chí cơ bản (theo quy định tại Nghị định 99/2022/NĐ-CP ban hành ngày 30/11/2022) gồm tra cứu thông tin:

+ Theo giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm;

+ Theo tên của bên bảo đảm là tổ chức nước ngoài;

+ Theo số khung của phương tiện giao thông cơ giới;

+ Theo số đăng ký biện pháp bảo đảm.

– Tiêu chí nâng cao (theo quy định tại Nghị định 99/2022/NĐ-CP) gồm tra cứu thông tin:

+ Theo loại tài sản bảo đảm (như: phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tàu cá; phương tiện thủy nội địa; phương tiện giao thông đường sắt; phương tiện chuyên dùng trên đường bộ, đường thủy, đường sắt; hàng hóa;….);

+ Theo khoảng thời gian; theo bên nhận bảo đảm trong trường hợp bên nhận bảo đảm là người yêu cầu cung cấp thông tin; theo thông tin lịch sử đăng ký biện pháp bảo đảm.

– Trích xuất dữ liệu là việc cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu gốc tương ứng với thông tin tra cứu theo tiêu chí cơ bản hoặc nâng cao theo đề nghị của người tra cứu.

 

Hóa đơn

Cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh

Ngày 03/11/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 4905/TCT-QLN về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh, cụ thể như sau: Trường hợp Công ty đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà Công ty có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì tiếp tục cho Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện Công ty phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

 

Thuế giá trị gia tăng (“Thuế GTGT”)

Khuyến mãi, chiết khấu thương mại cho cá nhân là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Ngày 07/11/2023, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 27403/CTBDU-TTHT về chính sách thuế như sau: Trường hợp Công ty chi trả các khoản khuyến mại, chiết khấu thương mại bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định tại Khoản 5, Điều 7, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 và Thông tư số 40/2021/TT-BTC banh hành ngày 01/06/2021. Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN để kê khai, nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ các khoản khuyến mại, các khoản chiết khấu phát sinh trong kỳ tính thuế.

 

Xử lý thuế GTGT còn được khấu trừ

Ngày 13/11/2023, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 15691/CTHDU-TTHT về việc xử lý thuế GTGT còn được khấu trừ như sau: Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, có đăng ký thêm phương pháp khấu trừ thuế GTGT đối với hoạt động phân phối hàng hóa tại Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại Công ty không còn thực hiện hoạt động này, trường hợp số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, không đủ điều kiện hoàn thuế thì Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng quy định tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

 

Khai bổ sung thuế GTGT

Ngày 09/11/2023, Cục thuế tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 3830/CTBDI-TTHT hướng dẫn kê khai, khai bổ sung thuế GTGT đầu vào như sau:

– Trường hợp Công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót hóa đơn đầu vào do hóa đơn về sau khi kết thúc kỳ kê khai thuế thì được lập tờ khai bổ sung để khai vào kỳ gốc phát sinh hóa đơn sai, sót đó.

Sau khi khai bổ sung chỉ làm giảm hoặc tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai số thuế GTGT chênh lệch tương ứng vào các chỉ tiêu [37] Điều chỉnh giảm, [38] Điều chỉnh tăng trên hồ sơ khai thuế lần đầu của kỳ tính thuế hiện tại.

– Theo nguyên tắc, thuế đầu vào phát sinh kỳ nào thì phải khai cho kỳ đó, trường hợp Công ty đã được kiểm tra hoàn thuế GTGT đến kỳ tháng 8/2022, mà có các hóa đơn đầu vào của trước và trong tháng 8/2022 đã kê khai vào kỳ thuế tháng 9,10/2022 thì công ty được khai bổ sung hồ sơ hoàn thuế trước tháng 8, tháng 8, tháng 9, tháng 10/2022 theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 Luật quản lý thuế và Khoản 8 Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013.

– Trường hợp Công ty đã khai chỉ tiêu [42] – Thuế GTGT đề nghị hoàn trong kỳ khai thuế GTGT tháng 5/2023 và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế mà có các hóa đơn đầu vào của tháng 5/2023 đã kê khai vào kỳ thuế của tháng 6, tháng 7/2023 thì công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế tháng 5, 6, 7/2023 và tiếp tục dừng hoàn tại chỉ tiêu [42] của kỳ thuế tháng 5/2023 theo số thuế đã dừng hoàn tại tờ khai lần đầu (vì nguyên tắc khai bổ sung không được tăng số thuế đề nghị hoàn khi đã nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo).

 

Thuế thu nhập cá nhân (“Thuế TNCN”)

Ngày 07/09/2023, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 4815/CTHPH-TTHT hướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với khoản tiền lương, thưởng…nhận được sau khi nghỉ hưu theo chế độ như sau:

Trường hợp người lao động nghỉ hưu từ 01/02/2020, được cơ quan trả tiền lương, tiền công vào tháng 1/2020 và các tháng sau tháng 1/2020 thì:

– Đối với các khoản thu nhập chi trả vào tháng 1/2020: Cơ quan trả thu nhập sẽ khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính

– Đối với các khoản thu nhập chi trả sau tháng 1/2020 (sau khi người lao động đã nghỉ hưu): Các khoản thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác có tổng mức chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên cho người lao động vào thời điểm sau khi người lao động đã nghỉ hưu thì cơ quan trả thu nhập phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN của người lao động theo mức 10% trên tổng thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân. Trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên (không bao gồm tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội) nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi cho cơ quan trả thu nhập để cơ quan trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Cá nhân người lao động đề nghị cơ quan trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN đối với phần thuế TNCN đã khấu trừ để thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định.

 

Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi trả cho người lao động sau khi nghỉ việc

Ngày 13/11/2023, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 15692/CTHDU-TTHT về thuế TNCN với các khoản chi trả cho người lao động sau khi nghỉ việc, cụ thể như sau: Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo đúng quy định tại Bộ Luật lao động, nay hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động nhưng Công ty hoàn thành thủ tục thanh quyết toán và chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho người lao động vào sau ngày chấm dứt Hợp đồng lao động. Căn cứ vào thời điểm trả thu nhập cho người lao động, xác định thu nhập chịu thuế như sau:

– Đối với khoản tiền lương, tiền nghỉ phép chưa sử dụng và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công Công ty thực hiện khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động;

– Đối với khoản trợ cấp thôi việc và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động;

– Đối với khoản thu nhập mà Công ty trả cho người lao động (ngoài quy định của Bộ luật Lao động) sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động tại cơ quan chi trả, nếu khoản chi này từ hai triệu đồng trở lên, Công ty thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

 

Thuế nhà thầu

Công ty Việt Nam mua hàng hóa của công ty nước ngoài sau đó chuyển khẩu sang nước khác thì hàng hóa này không chịu thuế nhà thầu

Ngày 25/10/2023, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 24958/CTBDU-TTHT về chính sách thuế nhà thầu như sau:

Trường hợp Công ty mua hàng hóa của khách hàng ở nước ngoài, sau đó chuyển khẩu bán lại hàng hóa cho người mua hàng khác tại nước ngoài thì hàng hóa mua bán theo hình thức chuyển khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, Công ty phải có tài liệu chứng minh việc giao nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: Hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài, hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng, chứng từ chứng minh hàng hóa được giao nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xử,…chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài, chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.

 

Bảo hiểm

Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế như sau:

1) Bổ sung nhóm đối tượng là “Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12, Luật Bảo hiểm y tế” sẽ được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

(2) Bổ sung nhóm đối tượng là “Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT.