Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 11/2017

Bản tin thuế

Công văn số 5442/TCT-TNCN về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài

Ngày 27/11/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 5442/TCT-TNCN về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp hợp đồng lao động đã ký giữa cá nhân người nước ngoài với nhà thầu nước ngoài có quy định về các khoản chi khách sạn, vé máy bay, điện thoại, ăn uống, đi lại…mà Chi nhánh Công ty chi hộ như nội dung Công ty đã trình bày và mức chi phù hợp với hướng dẫn tại điểm đ4, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Phần khoán chi vượt mức quy định của nhà thầu nước ngoài phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp các khoản chi khách sạn, vé máy bay, điện thoại, ăn uống, đi lại không được quy định trong hợp đồng lao động đã ký kết giữa cá nhân người nước ngoài với nhà thầu nước ngoài và do Chi nhánh Công ty chi thì khoản chi này là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú. Chi nhánh Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

Công văn số 5483/TCT-DNL về hướng dẫn về chính sách thuế

Ngày 28/11/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành công văn số 5483/TCT-DNL trả lời Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn về chính sách thuế. Theo đó:

Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp Công ty có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày Công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000 VND hay dưới 200.000 VND).

 

Công văn số 7817/TCHQ-TXNK về hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ngày 29/11/2017, Tổng Cục Hải quan đã ban hành công văn số 7817/TCHQ-TXNK về việc thực hiện chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện do doanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu sau đó chuyển giao cho các chi nhánh phụ thuộc sản xuất, và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất, xuất khẩu sản phẩm cuối cùng. Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện theo loại hình sản xuất xuất khẩu sau đó chuyển giao cho các chi nhánh phụ thuộc thực hiện việc sản xuất và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất, xuất khẩu sản phẩm cuối cùng thì được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đối với phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã chuyển giao cho các chi nhánh phụ thuộc để sản xuất sản phẩm, sau đó nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm.

Thủ tục hải quan khi nhập khẩu nguyên vật liệu và xuất khẩu sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

 

Công văn số 5249/TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN

Ngày 15/11/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành công văn số 5249/TCT-TNCN trả lời Cục thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn về chính sách thuế TNCN. Theo đó:

Trường hợp Công ty có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của Công ty các chương trình Kế toán/Kiểm toán quốc tế ACCA và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân. Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức ACCA phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này.

 

Công văn số 71461/CT-THHT về chính sách thuế nhà thầu

Ngày 06/11/2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 71461/CT-THHT về chính sách thuế nhà thầu, nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty đặt phòng khách sạn thông qua trang web Expedia.com (tổ chức nước ngoài kinh doanh trang web đặt phòng khách sạn) là đơn vị trung gian môi giới đặt phòng hưởng hoa hồng thì khách sạn nơi Công ty đặt phòng (cơ sở lưu trú tại Việt Nam) có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với khoản hoa hồng Expedia được hưởng. Công ty không phải khấu trừ, kê khai, nộp thuế thay cho NTNN.

 

Công văn số 75546/CT-THHT về việc chi phí được trừ đối với khoản chi từ tài khoản cá nhân

Ngày 20/11/2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 75546/CT-THHT về việc chi phí được trừ đối với khoản chi từ tài khoản cá nhân. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có giá trị từ hai mươi triệu đồng trờ lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) cho bên bán bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản cá nhân đó sang tài khoản của bên bán, sau đó Công ty thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty vào tài khoản cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính hoặc quy chế quản trị của Công ty, đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty, có hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại cho Công ty, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Công ty chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các hồ sơ, chứng từ nêu trên.

 

Công văn số 76515/CT-TTHT về chi phí được trừ đối với khoản chi hỗ trợ tiếp thị chi trực tiếp cho CBCNV

Ngày 23/11/2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 76515/CT-TTHT về chi phí được trừ đối với khoản chi hỗ trợ tiếp thị chi trực tiếp cho cán bộ công nhân viên (CBCNV). Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty phát sinh các khoản chi phí tiếp thị bán hàng, chăm sóc khách hàng, trích thưởng khuyến mãi và chi hỗ trợ chi phí cho CBCNV để thực hiện các chương trình thi đua khuyến khích bán hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh dịch vụ và phát triển thị trường tại các tỉnh, thành phố, các khoản chi này chi trực tiếp cho CBCNV thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nếu đáp ứng các điều kiện:

  • Các khoản chi này thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
  • Điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ cho CBCNV được quy định cụ thể trong kế hoạch chương trình khuyến mãi, khuyến khích thi đua của Công ty và trong hợp đồng ký kết giữa Công ty và Tổng Công ty.
  • Có đầy đủ bảng kê danh sách CBCNV được nhận tiền hỗ trợ theo đúng mức và điều kiện hỗ trợ mà Công ty và Tổng Công ty đã ký kết theo hợp đồng.
  • Công ty thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi hỗ trợ cho CBCNV theo hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.

 

Công văn số 76519/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế

Ngày 23/11/2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 76519/CT-TTHT về việc trả lời chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất thuê tài sản tài chính thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Riêng tài sản thuê tài chính là ô tô thì không thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại điểm 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.