Bản tin thuế

Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP

Bản tin thuế

Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam (HSKV) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành ngày 17/04/2023.

Đối với dữ liệu cá nhân đã đăng ký nhận Bản tin thuế từ HSKV, HSKV luôn tuân thủ các quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Trường hợp Quý khách hàng không muốn HSKV lưu trữ dữ liệu cá nhân của mình để phục vụ mục đích gửi Bản tin thuế, hoặc không muốn tiếp tục nhận Bản tin thuế từ HSKV, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại địa chỉ email info@hskv.com.vn.