Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2015

Bản tin thuế

Thông tư sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2015/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2015 (Thông tư 75) sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC (Thông tư 200) hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC hoặc theo quy định tại Thông tư 200. Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 200.

Thông tư 200 thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp. Những nội dung tại các Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực. Những quy định trái với Thông tư 200 đều bãi bỏ.

Trước khi Chuẩn mực kế toán về công cụ tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán công cụ tài chính được ban hành, khuyến khích (nhưng không bắt buộc) đơn vị trình bày và thuyết minh về công cụ tài chính theo quy định tại Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính.

 

Thông tư về chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan

Ngày 08/05/2015, Bộ Tài chính đã ban hành 02 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về dịch vụ liên quan kèm theo Thông tư số 68/2015/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Cụ thể:

+ Chuẩn mực số 4400 – Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính.

+ Chuẩn mực số 4410 – Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kế toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ liên quan.

Bãi bỏ 2 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cũ

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 930 “Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính” ban hành theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 920 “Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước” ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC ngày 28/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016

 

Thông tư về việc ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

Ngày 12/05/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 72/2015/TT-BTC (Thông tư 72) quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2015 và thay thế Thông tư số 86/2013/TT-BTC và Thông tư số 133/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Những điểm đáng lưu ý trong Thông tư 72:

Thêm đối tượng được hưởng ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan

Theo đó, Thông tư mở rộng đối tượng áp dụng cho các đại lý hải quan đạt từ 20.000 tờ khai/năm. Các điều kiện về kim ngạch xuất khẩu/nhập khẩu để được công nhận là Doanh nghiệp ưu tiên (DNƯT) được điều chỉnh giảm như sau:

– Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông thường: Giảm từ 200 triệu USD/năm xuống còn 100 triệu USD/năm;

– Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giảm từ 50 triệu USD/năm xuống còn 40 triệu USD/năm;

– Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, thủy sản: Giảm từ 50 triệu USD/năm xuống còn 30 triệu USD/năm.

Thêm nội dung được hưởng ưu tiên

DNƯT có nhiều ưu thế hơn so với các doanh nghiệp khác như là việc được hoãn hoặc miễn một số thủ tục hải quan bao gồm miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh, không phải nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành, v..v.. Đặc biệt, DNƯT được miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp không quá 1 lần trong 3 năm liên tục.

Thay đổi thời gian được hưởng ưu tiên

Thời hạn doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên là 3 năm (quy định trước đây là 2 năm). Doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong hồ sơ đề nghị công nhận DNƯT.

Thông tư 72 cũng quy định chi tiết thủ tục thẩm định, công nhận, tạm đình chỉ, đình chỉ DNƯT. Thời hạn ban hành Quyết định công nhận DNƯT được rút ngắn từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thẩm định.

 

Công văn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 06/05/2015, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 1699/TCT-CS về chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Những điểm đáng lưu ý trong Công văn 1699 như sau:

Đối với khoản chi lương tháng thứ 13 trong trường hợp Công ty có năm tài chính khác với năm dương lịch

Trường hợp Công ty có thực hiện trích trước lương tháng thứ 13 trong năm 2013 nhưng đến khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 mà chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2013.

 

Công văn về chính sách thuế Giá trị gia tăng đối với vấn đề đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Ngày 28/05/2015, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 2093/TCT-KK về chính sách khấu trừ thuế Giá trị gia tăng. Theo đó, trường hợp Người nộp thuế sử dụng tài khoản ngân hàng (không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho Cơ quan thuế) để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ từ Nhà cung cấp trong nước thì Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời:

+ Nếu Nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp thì: Nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng; Người nộp thuế không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan.

+ Nếu Nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp, hoặc Người nộp thuế đã thông báo bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của người nộp thuế cho cơ quan Thuế trước khi cơ quan Thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế thì cơ quan Thuế phối hợp với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan, trên cơ sở đó xem xét việc khấu trừ, hoàn thuế theo quy định

 

Công văn về chính sách thuế Giá trị gia tăng

Ngày 28/05/2015, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 2077/TCT-CS về chính sách thuế trong trường hợp sử dụng hàng hóa để cho, biếu tặng khách hàng như sau:

Khi doanh nghiệp sử dụng hàng hóa để cho, biếu, tặng khách hàng thì phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT theo quy định. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ nêu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

Công văn về khấu trừ thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp ủy quyền ký hợp đồng kinh doanh

Ngày 26/05/2015, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 2044/TCT-KK về chính sách kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Trường hợp Công ty có ủy quyền cho các chi nhánh thay mặt Công ty ký hợp đồng đối với hoạt động kinh doanh, thì trên hợp đồng ghi đơn vị bán hàng là Công ty, khách hàng chuyển tiền về tài khoản của chi nhánh. Hóa đơn GTGT xuất mang tên Công ty, khách hàng chuyển tiền về tài khoản của chi nhánh, định kỳ chi nhánh tổng hợp số tiền trên hóa đơn để chuyển tiền về Công ty thì việc thanh toán theo ủy quyền của Công ty phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và được coi là một hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 

Công văn thông báo về việc nhận hồ sơ khai thuế qua mạng

Ngày 07/05/2015, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 1731/TCT-CNTT thông báo dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF.

Theo đó, kể từ ngày 10/05/2015, Tổng cục Thuế dừng tiếp nhận hồ sơ khai thuế theo định dạng PDF, các loại hồ sơ khai thuế gửi qua mạng phải theo định dạng dữ liệu XML.

Đồi với Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản vẫn hỗ trợ gửi dưới dạng phụ lục đính kèm tờ khai theo định dạng excel, word.

Danh sách các loại hồ sơ khai thuế qua mạng phải theo định dạng XML được quy định trong phụ lục đính kèm theo Công văn 1731/TCT-CNTT ngày 07/05/2015.

 

Chính sách về lao động

Ngày 20/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

Theo quy định tại điểm b, khoản 1 và khoản 2 điều 2 Luật bảo hiểm xã hội thì từ ngày 01/01/2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và Người lao động là công dân nước ngoài vào Việt Nam làm việc có Giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra, Luật còn bổ sung một số đối tượng mới phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/01/2016. Luật này thay thế Luật Bảo hiểm xã hội 2006.