Bản tin thuế

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT tăng từ 10% xuống 8%

Bản tin thuế

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT tăng từ 10% xuống 8%

 

Ngày 20/06/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT tăng từ 10% xuống 8%. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến ngày 20/06/2022, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Ngoài ra, Nghị định số 41/2022/NĐ-CP cũng ban hành Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.