Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 01/2022

Bản tin thuế

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)          

Kê khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế TNDN

Ngày 27/01/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4016/CTHN-TTHT hướng dẫn kê khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau:

Công ty có trụ sở tại Hà Nội, có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên, Chi nhánh có tổ chức bộ máy kế toán riêng, trực tiếp bán hàng, phát sinh doanh thu, sử dụng riêng hóa đơn GTGT, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào. Chi nhánh bắt đầu áp dụng ưu đãi thuế TNDN kể từ kỳ tính thuế năm 2021 thì việc kê khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với Chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên được thực hiện như sau:

– Về kê khai thuế GTGT: Chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh (là Cục thuế tỉnh Hưng Yên).

– Về kê khai thuế TNDN: Trong năm 2021, Chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên thực hiện kê khai thuế TNDN tập trung tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính (Cục thuế Thành phố Hà Nội) theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Số thuế phải nộp tại địa phương nơi có chi nhánh trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định trên cơ sở thu nhập phát sinh tương ứng tại địa phương.

Đối với khai quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Từ ngày 01/01/2022, việc kê khai, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế TNDN của Công ty đối với các Chi nhánh là nh máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 2 và Điểm c Khoản 3, Điều 17, Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Chi phí sản xuất thử có đủ hồ sơ được xác định là chi phí được trừ

Ngày 27/01/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 199/CTBNI-TTHT hướng dẫn hạch toán và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với chi phí sản xuất thử. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty phát sinh các chi phí sản xuất thử sản phẩm thì khoản chi này nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công ty phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu về quá trình sản xuất thử sản phẩm (từ kế hoạch hoặc quyết định về việc sản xuất thử sản phẩm mới; mua nguyên vật liệu, đưa vào sản xuất, nhập kho thành phẩm sản xuất thử; đánh giá thành phẩm sản xuất tử, thu hồi (bán, thanh lý) sản phẩm sản xuất thử; hồ sơ, tài liệu về việc buộc phải tiêu hủy sản phẩm sản xuất thử không đạt chất lượng, nguyên vật liệu sản xuất thử không phù hợp, không tái sử dụng được, không bán được và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ, tài liệu này. Công ty có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thuế hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác khi có yêu cầu.

 

Chi phí thanh toán ngày phép chưa sử dụng trong năm là chi phí không được trừ

Ngày 30/12/2021, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 3549/CTHPH-TTHT về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thuế TNCN đối với thanh toán những ngày phép chưa sử dụng cho người lao động. Nội dung cụ thể như sau:

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ quy định việc thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép năm của người lao động thôi việc hoặc mất việc làm. Trường hợp Công ty trả lương cho những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm đối với người lao động thuộc các trường hợp khác thì doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Chi phí hàng hóa bị tiêu hủy do hư hỏng trong quá trình vận chuyển là chi phí không được trừ

Ngày 19/01/2022, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 798/CTBDU-TTHT về chi phí của hàng hóa bị tiêu hủy do hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có hàng hóa không đảm bảo chất lượng, sai quy cách không đáp ứng yêu cầu của hợp đồng phải thực hiện tiêu hủy thì chi phí tiêu hủy hàng hóa hỏng không thuộc trường hợp bất khả kháng, đồng thời không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Chi phí bán hàng tại nước ngoài là chi phí được trừ khi đủ chứng từ

Ngày 19/01/2022, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 22455/CTBDU-TTHT về chi phí bán hàng tại nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau:

Công ty phát sinh các chi phí bán hàng tại nước ngoài nếu đảm bảo quy định nêu trên thì được tính chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Ngoài ra theo Khoản 4, Điều 5, Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngôn ngữ đước sử dụng trong hồ sơ thuế là tiếng Việt. Vì vậy nếu sử dụng tài liệu nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt, sau đó người nộp thuế ký tên, đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch.

 

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Phân bổ thuế TNCN cho chi nhánh khác tỉnh

Ngày 28/01/2022, Cục thuế thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 303/CTHPH-TTHT về chính sách thuế TNCN. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty đăng ký kê khai và nộp thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương, Công ty trực tiếp ký hợp đồng lao động, khấu trừ, nộp thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động làm việc tại Chi nhánh Hải Phòng và các cửa hàng trực thuộc Hải Phòng thì Công ty xử lý như sau:

– Nếu Chi nhánh Hải Phòng trả thu nhập cho người lao động tại Hải Phòng thì Chi nhánh Hải Phòng có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp hồ sơ khai thuế TNCN cho Cục thuế Thành phố Hải Phòng bằng mã số thuế Chi nhánh.

– Nếu Công ty trả thu nhập cho người lao động tại Hải Phòng thì đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi, Công ty thực hiện khấu trừ, kê khai thuế TNCN đối với thu nhập từ tiên lương, tiền công theo mẫu số 05/KK-TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế TNCN phải nộp cho các địa phương được hưởng thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN (ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC) cho Cục thuế tỉnh Bình Dương bằng mã số thuế Công ty; đồng thời nộp số thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nh nước cho Cục thuế Thành phố Hải Phòng quy ịnh tại khoản 4 Điều 12 và điểm a.1 khoản 3 Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính.

 

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Không phải kê khai, nộp thuế GTGT khi phát sinh bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Ngày 12/01/2022, Cục thuế tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 207/CTHYE-TTHT về chính sách thuế GTGT. Nội dung cụ thể như sau:

Từ ngày 01/01/2022, trường hợp chi nhánh Công ty tại miền Bắc có trụ sở tại tỉnh Hải Dương, phát sinh hoạt động bán hàng vãng lai tại tỉnh Hưng Yên thì không phải kê khai, nộp thuế tại tỉnh Hưng Yên.

Trường hợp Chi nhánh đã được Cục thuế tỉnh Hưng Yên thông báo mã số thuế vãng lai không còn phát sinh nghĩa vụ thuế tại tỉnh Hưng Yên thì Công ty nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế vãng lai tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên bao gồm: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về đăng ký thuế, bản sao thông báo mã số thuế vãng lai không còn phát sinh nghĩa vụ thuế của Chi nhánh.