Bản tin thuế

Hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT còn 8% từ ngày 01/07/2023

Bản tin thuế

Chính sách thuế

Thuế giá trị gia tăng (Thuế “GTGT”)

Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV. Trong Nghị quyết này có quy định về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Theo đó, giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mức giảm thuế GTGT:

– Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

– Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Việc giảm 2% thuế GTGT sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023.

Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm không làm giảm thu ngân sách Nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách trong phạm vi bội chi ngân sách Nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua.