Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2017

Bản tin thuế

Công văn số 1091/TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài

Ngày 27/03/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 1091/TCT-TNCN về việc chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Giám đốc Công ty là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì:

– Đối với khoản tiền thù lao Giám đốc Công ty nhận được trong thời gian làm việc tại Việt Nam do Công ty chi trả được thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo đối tượng cá nhân không cư trú.

– Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công do Công ty mẹ ở Nhật Bản chi trả thì thu nhập thu được từ lao động làm công cho Công ty mẹ ở Nhật Bản không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam. Thu nhập thu được từ lao động làm công tương ứng với thời gian thực hiện phần công việc cho Công ty tại Việt Nam là thu nhập chịu thuế tại Việt Nam.

 

Công văn số 1121/TCT-CS về vướng mắc Thông tư số 130/2016/TT-BTC

Ngày 27/03/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 1121/TCT-CS trả lời Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp giải thể theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty thực hiện giải thể doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào đáp ứng điều kiện khấu trừ mà chưa được khấu trừ hết thì thuộc trường hợp được xem xét hoàn thuế GTGT. Đề nghị Cục Thuế phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về xử lý giải thể doanh nghiệp để thực hiện giải quyết cho đơn vị phù hợp với quy định.

 

Công văn số 1156/TCT-CS về thuế GTGT

Ngày 29/03/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 1156/TCT-CS về thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam (gọi là quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu) phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nội địa để kê khai nộp thuế GTGT riêng đối với hoạt động này.

Trường hợp của Công ty là doanh nghiệp chế xuất, theo trình bày Công ty được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cấp phép hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa theo quy định của pháp luật. Để xác định hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa có thuộc quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hay không thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý về đầu tư và thương mại để xác định và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện về chính sách thuế.

 

Công văn số 8081/CT-TTHT về giải đáp chính sách thuế

Ngày 06/03/2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 8081/CT-TTHT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty nhận tiền tạm ứng hoặc tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì đơn vị chưa phải lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng này.

Trường hợp Công ty thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì đơn vị phải thực hiện xuất hóa đơn theo quy định, ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

 

Công văn số 13402/CT-TTHT về giải đáp chính sách thuế TNCN

Ngày 31/03/2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 13402/CT-TTHT trả lời về chính sách thuế TNCN. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp các công ty con, công ty liên kết chuyển khoản thù lao cho người đại diện không chuyên trách về đơn vị thì các công ty con, công ty liên kết không thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10%.

Khi đơn vị chi trả phần tiền thù lao cho người đại diện, đơn vị sẽ thực hiện tổng hợp cùng tiền lương, tiền công để khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần theo quy định.

Trường hợp các công ty con, công ty liên kết đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì thực hiện thu hồi chứng từ khấu trừ và chuyển trả số thuế TNCN đã khấu trừ cho đơn vị, đồng thời thực hiện kê khai bổ sung tờ khai thuế TNCN đã nộp cơ quan Thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 

Công văn số 13430/CT-TTHT về giải đáp chính sách thuế TNCN

Ngày 31/03/2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 13430/CT-TTHT trả lời về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có thực hiện tặng quà cho khách hàng nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật thương mại thì Công ty được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi mua quà tặng đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành.

Trường hợp Công ty có chi mua hàng hóa (trà, bánh kẹo, rượu) nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành thì Công ty được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty tặng quà cho khách hàng là hàng hóa thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Trường hợp Công ty tặng quà cho khách hàng là cá nhân nếu quà tặng không phải là các tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng theo quy định của pháp luật thì Công ty không phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN khi tặng quà.

 

Công văn số 1224/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Ngày 31/03/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 1224/TCT-CS trả lời về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Chi nhánh của Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty để giao dịch mua bán với khách hàng (bên bán/bên mua) theo quy định của pháp luật về ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, Chi nhánh của Công ty có thông báo đầy đủ tới khách hàng và trong Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng mua bán có quy định cụ thể về điều kiện thanh toán ủy quyền này thì bên mua được xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với bên bán/bên mua chưa đăng ký /thông báo tài khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

 

Công văn số 1110/TCT-CS về chính sách thuế

Ngày 27/03/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 1110/TCT-CS trả lời về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty đều bán lỗ so với giá mua và các giao dịch đều thanh toán bằng tiền mặt, có dấu hiệu rủi ro trong việc mua bán. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế kiểm tra xác định rõ các trường hợp chuyển nhượng của Công ty cho các cá nhân/tổ chức có thực hiện theo giá giao dịch trên thị trường hay không để áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế:

“2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp

Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

a) …

b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.