Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 01/2020

Bản tin thuế

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

Dự án thực hiện tại phân khu Tân Hồng – Hoàn Sơn và khu vực mở rộng KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 3143/CT-TTHT ngày 24/12/2019, Công văn số 3154 ngày 26/12/2019 và Công văn số 146 ngày 31/1/2020 về chính thuế TNDN. Theo đó, Công ty có dự án đầu tư thực hiện tại Phân khu Tân Hồng-Hoàn Sơn và Khu vực mở rộng, KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không thuộc diện được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản 3, điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

 

Chỉ được trích lập dự phòng đầu tư tài chính nếu bên góp vốn và bên nhận góp vốn lập báo cáo cùng ngày

Ngày 6/01/2020, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 422/CT-TTHT về việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 48/2019/TT-BTC, để trích lập dự phòng tổn thất đối với khoản vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp góp vốn và doanh nghiệp nhận góp vốn phải lập báo cáo tài chính (BCTC) năm cùng thời điểm; nếu lập BCTC năm khác thời điểm thì không được trích lập dự phòng.

Riêng những trường hợp ngoại lệ sau đây, doanh nghiệp góp vốn sẽ được trích lập dự phòng căn cứ theo BCTC quý gần nhất của doanh nghiệp nhận góp vốn:

(i) Doanh nghiệp nhận góp vốn không lập BCTC năm cùng thời điểm với doanh nghiệp góp vốn do đã ngừng hoạt động và đang chờ giải thể, phá sản.

(ii) Doanh nghiệp nhận góp vốn được phép lập BCTC khác với thời điểm lập BCTC năm của doanh nghiệp góp vốn và đã thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật kế toán.
Doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”)thực hiện quyền XNK không được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Ngày 2/01/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 20/CT-TTHT về chính thuế TNDN. Theo đó, trường hợp ngoài hoạt động sản xuất để xuất khẩu, DNCX còn được cấp phép để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá tại Việt Nam (bao gồm cả hoạt động mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài để bán tại Việt Nam – gọi chung là hoạt động quyền xuất khẩu, nhập khẩu) theo quy định của pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, đồng thời các ưu đãi về thuế và các ưu đãi tài chính áp dụng đối với việc sản xuất để xuất khẩu của DNCX không được áp dụng đối với hoạt động quyền xuất khẩu, nhập khẩu.

Nội dung tương tự cũng được hướng dẫn tại Công văn số 204 ngày 6/01/2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

 

Chi phí khấu hao chung cư mua cho nhân viên được tính vào chi phí

Ngày 20/1/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 97/CT-TTHT về chi phí khấu hao căn hộ khi tính thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty mua nhà ở là căn hộ chung cư cho quản lý, nhân viên là người nước ngoài làm việc tại Công ty ở, nếu căn hộ thuộc sở hữu của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thì chi phí khấu hao của căn hộ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Chi phí khấu hao căn hộ, các khoản chi phí tiền điện, nước…Công ty trả thay người sử dụng căn hộ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người sử dụng căn hộ theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/06/2015.

 

Ưu đãi thuế với doanh nghiệp nằm trên cả địa bản ưu đãi thuế và không ưu đãi thuế

Ngày 16/1/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 78/CT-TTHT về ưu đãi thuế với dự án đầu tư. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp dự án đầu tư của Công ty trong khu công nghiệp nằm trên cả địa bản ưu đãi thuế và địa bàn không ưu đãi thuế nên việc xác định ưu đãi thuế đối với thu nhập từ dự án đầu tư căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

 

Ưu đãi thuế TNDN sau khi sáp nhập hai Công ty

Ngày 15/1/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Giang ban hành công văn số 244/CT-TTHT về ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp năm 2017 Công ty thực hiện sáp nhập Công ty ở Hải Phòng về Công ty ở Bắc Giang thì:

(i) Không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp dự án đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng

(ii) Được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư tại Bắc Giang trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định.
Chi phí đi công tác nước ngoài phục vụ sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí

Ngày 22/01/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 362/CT-TTHT về khoản chi phí đi công tác nước ngoài phục vụ sản xuất kinh doanh. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty phát sinh khoản chi phí cho lãnh đạo đi công tác nước ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì các khoản chi này có được hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Đối với các chi phí phát sinh tại nước ngoài thì các hóa đơn, chứng từ của các khoản chi phí này phải phù hợp với quy định của nước sở tại và phải được dịch ra Tiếng Việt theo hướng dẫn tại Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 156/2013/TT-BTC này 06/11/2013 của Bộ Tài Chính.

 

Chưa có quy định về thư bổ nhiệm lao động nước ngoài là chứng từ hợp lý hợp lệ

Ngày 12/12/2019 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 5200/TCT-DNNCN về chính sách thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế có quan điểm: Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế TNDN, việc công nhận thư bổ nhiệm là một tài liệu chứng minh để tính vào chi phí tiền lương, tiền công của doanh nghiệp thì chưa có trong quy định hiện hành.

 

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Không được khấu trừ, tính chi phí với hoá đơn dịch vụ quản lý căn hộ, dịch vụ khác nếu mang tên của chủ hộ

Ngày 16/12/2019 Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 93847/CT-TTHT  về hóa đơn tiền phí quản lý căn hộ. Theo đó, trường hợp Công ty thuê căn hộ của cá nhân và phải thanh toán phí quản lý, dịch vụ khác cho Ban quản lý tòa nhà nhưng hóa đơn lại ghi tên của chủ căn hộ, không phải tên Công ty thì không đáp ứng điều kiện khấu trừ và hạch toán chi phí.

Riêng với chi phí tiền điện, nước có hóa đơn mang tên chủ nhà, thực hiện theo quy định tại khoản 2.15 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.
Chưa có chính sách hoàn thuế đối với dự án đầu tư cùng tỉnh, tiếp tục chờ hướng dẫn

Ngày 23/12/2019 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 5443/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố. Theo đó, Bộ Tài chính đang báo cáo Thủ tướng và sẽ hướng dẫn thực hiện sau khi có ý kiến của Thủ tướng.

 

Hoàn thuế GTGT trong trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán

Ngày 21/1/2020 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 324/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT trong trường hợp bên nước nước ngoài mất khả năng thanh toán. Theo đó, Công ty cần có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy tờ quy định tại điểm d.1 khoản 3, điều 6, Thông tư 219/2013/TT-BTC để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

 

Dịch vụ tư vấn PCCC, thiết kế cho DNCX được hưởng thuế suất 0%

Ngày 27/12/2019 Cục thuế tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 7828/CT-TTHT về thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ cung cứng cho DNCX. Theo đó, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất ký hợp đồng với nhà thầu là doanh nghiệp nội địa thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn cấp phép phòng cháy chữa cháy, xin cấp phép xây dựng, cải tạo nhà xưởng thì thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2, điều 9, Thông tư 219/2013/TT-BTC và không cần mở tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2, điều 16, Thông tư 219/2013/TT-BTC.

 

Nguyên vật liệu, vật tư doanh nghiệp nội địa chuyển giao cho doanh nghiệp chế xuất để gia công không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

Ngày 24/12/2019, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 5466/TCT-KK về vướng mắc đối với hàng hóa đặt DNCX gia công. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài, sau đó Công ty giao toàn bộ cho DNCX gia công và nhận lại thành phẩm để xuất khẩu hoặc bán thành phẩm để gia công tiếp rồi xuất khẩu thì nguyên vật liệu, vật tư doanh nghiệp nội địa chuyển giao cho DNCX để gia công không phát sinh nghiệp vụ kinh doanh, mua bán hàng hóa nên không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Doanh thu hoạt động gia công của DNCX cung cấp cho doanh nghiệp nội địa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10% theo quy định.

 

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Gross up thu nhập trước thuế phải thực hiện từng tháng

Công văn số 97458/CT-TTHT ngày 30/12/2019 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế TNCN

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập không bao gồm thuế (thu nhập trước thuế) phải được quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN khi tính thuế TNCN.

Theo đó, trường hợp một người phát sinh thu nhập từ hai nơi, gồm một thu nhập trước thuế và một thu nhập sau thuế (đã bao gồm thuế) thì khoản thu nhập trước thuế bắt buộc phải quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN; riêng khoản thu nhập sau thuế không phải quy đổi.

Lưu ý, việc quy đổi thu nhập tính thuế phải thực hiện theo từng tháng. Khi quyết toán thuế, sẽ cộng thu nhập tính thuế đã quy đổi của tất cả các tháng trong năm cùng với thu nhập sau thuế thực nhận để tính thu nhập tính thuế của cả năm.

 

Không tính thuế TNCN với các khoản chi cho cá nhân là khách của Công ty sang Việt Nam với mục đích mở rộng thị trường

Ngày 13/12/2019, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn 3343/CT-TTHT về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú. Theo đó, trường hợp, Công ty có phát sinh các khoản chi phí vé máy bay, khách sạn, chi phí đi lại… chi cho cá nhân người nước ngoài (khách hàng của Công ty) sang thăm quan nhà máy của Công ty để tìm kiếm thị trường thì khoản chi cho các cá nhân này không phải là thu nhập của cá nhân đó, không phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân

 

Không tính thuế TNCN với khoản phạt bồi thường hợp đồng tiền nhà

Ngày 22/1/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn 359/CT-TTHT về chính sách thuế TNCN. Theo đó, trường hợp Công ty chấm dứt hợp đồng thuê nhà (cho người nước ngoài) trước thời hạn thì khoản tiền bồi thường trả cho bên cho thuê không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

 

Áp dụng thuế suất 10% thuế TNCN với các khoản chi cho người lao động sau nghỉ việc

Ngày 21/1/2020, Cục thuế thành phố Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 3342/CT-TTHT về chính sách thuế TNCN. Theo đó, trường hợp Công ty chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động (ký hợp đồng lao động với Công ty từ 03 tháng trở lên) khi chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả (lớn hơn 2 triệu VND), áp dụng cho các khoản nằm ngoài quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động giữa người lao động và cơ quan chi trả đã chấm dứt.

 

Tiền trợ cấp bổ sung hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới cao hơn quy định của Luật Lao động sẽ chịu thuế TNCN

Ngày 09/01/2020, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 115/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp bổ sung. Nội dung cụ thể như sau:

Khoản tiền trợ cấp bổ sung hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới mà Công ty chi trả cho người lao động là khoản có tính chất tiền lương, tiền công.

Trường hợp Công ty chi trả trợ cấp cho người lao động khi nghỉ việc cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội mà khoản thu nhập người lao động nhận được trước thời điểm chính thức nghỉ việc thì Công ty khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần đối với phần chênh lệch trên.

 

Không tính thuế TNCN với chi phí nghỉ mát toàn Công ty

Ngày 20/1/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn 105/CT-TTHT về chính sách thuế. Theo đó, trường hợp hàng năm Công ty có chi phúc lợi (Nghỉ mát) thông qua doanh nghiệp du lịch tổ chức kỳ nghỉ cho người lao động, hoá đơn doanh nghiệp du lịch lập và giao cho Công ty ghi rõ số lượng nhân viên và đơn giá cho mỗi người tham gia và thực tế cá nhân (người lao động) của Công ty được hưởng kỳ nghỉ đó thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

 

Thuế nhà thầu

Áp dụng tỷ giá tính chéo của NHNN với ngoại tệ không có tỷ giá trực tiếp với VND để tính thuế nhà thầu

Ngày 15/1/2020, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 1969/CT-TTHT về chính sách thuế nhà thầu. Theo đó: Trường hợp nhà thầu nước ngoài “NTNN”) không mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại (“NHTM”) ở Việt Nam nhưng nhận được doanh thu bằng ngoại tệ (khác đồng Đô la Mỹ) do bên Việt Nam thanh toán thông qua tài khoản thanh toán, mở tại Việt Nam của bên Việt Nam thì áp dụng tỷ giá bán ra của NHTM nơi bên Việt Nam mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ để quy đổi doanh thu tính thuế của NTNN từ ngoại tệ sang VND.

Trường hợp ngoại tệ thanh toán là ngoại tệ không có tỷ giá trực tiếp với VND thì sử dụng tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ khác để xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước.

 

Hoá đơn

Doanh nghiệp vẫn được tiếp tục sử dụng hoá đơn theo Nghị định 51/2010 trong trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị Định số 119/2018/NĐ-CP

Ngày 10/12/2019, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 5160/TCT-DNL về hoá đơn. Theo đó, trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị Định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài Chính thì doanh nghiệp vẫn áp dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung tương tự cũng được Tổng cục thuế nêu tại Công văn, 5302/TCT-CS ngày 4/12/2019.

 

Về việc bắt buộc ký, đóng dấu hoá đơn điện tử chuyển đổi

Công văn số 948/CT-TTHT ngày 9/1/2020 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử chuyển đổi. Theo đó, tùy mục đích chuyển đổi hóa đơn điện tử, Công ty sẽ phải hoặc được miễn ký, đóng dấu trên hóa đơn giấy.

Nếu Công ty chuyển đổi hóa đơn điện tử để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông thì bắt buộc phải ký, đóng dấu trên hóa đơn giấy. Ngược lại, nếu chỉ chuyển đổi để lưu trữ thì được miễn ký, đóng dấu.

 

Bán voucher dịch vụ phải lập hóa đơn

Ngày 25/12/2019 Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 96153/CT-TTHT về việc hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng.

Theo đó, trường hợp Công ty mua phiếu quà tặng của các nhà cung cấp để tặng cho khách hàng, nhân viên theo các chương trình của mình thì cần lưu ý:

– Nếu là phiếu quà tặng dùng để mua HÀNG HÓA của chính nơi phát hành phiếu thì khi mua phiếu chỉ cần lập chứng từ thu chi, không cần hóa đơn.

– Ngược lại, nếu là phiếu quà tặng dùng để mua DỊCH VỤ thì khi mua phiếu phải phải yêu cầu bên bán phát hành hóa đơn.

Các khoản chi mua phiếu quà tặng nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được chấp nhận chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN.


Hoá đơn điện tử không được kèm bảng kê

Ngày 13/1/2020 Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1397/CT-TTHT về hoá đơn điện tử. Theo đó: hoá đơn điện tử về bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tuỳ theo số lượng hàng hoá, sản phẩm có trên hoá đơn. Khi bán hàng hoá Công ty xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng thì Công ty phải lập đầy đủ danh mục hàng hoá bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hoá đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. Trường hợp Công ty lập hoá đơn điện tử không hiển thị đầy đủ danh mục hàng hoá, dịch vụ bán ra mà lại kèm theo bảng kê cho khách hàng trong đó có những hàng hoá, dịch vụ không được hiển thị trên hoá đơn là không phù hợp theo quy định về hoá đơn điện tử.

 

Quản lý thuế

Cơ quan thuế gửi thông báo nợ 07/QLN qua email có giá trị tương đương bản cứng

Ngày 16/12/2019, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 5246/TCT-QLN về Gửi thông báo mẫu 07/QLN qua email. Theo đó, trường hợp người nộp thuế đã đăng ký địa chỉ email với cơ quan thuế và đề nghị nhận thông tin qua email, Cục thuế có đủ điều kiện để triển khai thì Cục thuế thực hiện gửi Thông báo 07/QLN bằng hình thức gửi thư điện tử và sử dụng chữ ký số thay thế bằng hình thức văn bản giấy.

 

Chính sách thuế chung

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (“FDI”) không được cho thuê lại nhà đã mua

Ngày 6/1/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn 18/CT-TTHT về việc cho thuê căn hộ của doanh nghiệp FDI . Theo đó, doanh nghiệp FDI không được cho thuê lại nhà đã mua.

 

Bảo hiểm xã hội

Thông báo số 63/TB-BHXH ngày 8/1/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo thông báo của BHXH Việt Nam, mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2019 sẽ là 5,80 %/năm.

Theo Công văn số 1622/BHXH-BT ngày 7/5/2013, mức lãi suất đầu tư bình quân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố sẽ được dùng để tính lãi chậm đóng hoặc chưa đóng BHXH bắt buộc