Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2023

2023-05-17
Bản tin thuế

Chính sách thuế Ngày 24/04/2023, Tổng Cục thuế bán hành Công văn số 1482/TCT-KK & Công văn số /TCT-KK về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) cụ thể như sau: Cấp và thông báo mã ID khoản phải nộp cho người nộp thuế a) Cấp ID đối với từng khoản phải nộp của người nộp thuế (NNT) đã được ghi nhận tại hệ thống các ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất (LPTB-NĐ) theo hướng dẫn tại Mục I Phụ lục 1 công...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2023

2023-04-17
Bản tin thuế

Quản lý thuế Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 Ngày 14/04/2023, Chính phủ ban hàng Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 cụ thể như sau: Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu): Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 02/2023

2023-03-17
Bản tin thuế

Chính sách thuế Chính sách ưu đãi thuế Giá trị gia tăng (Thuế “GTGT”) và TNDN đối với hoạt động lập trình máy vi tính Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 8441/CTHN-TTHT ngày 1/3/2023 hướng dẫn cụ thể về chính sách ưu đãi thuế GTGT và TNDN đối với hoạt động lập trình máy vi tính như sau: Về thuế GTGT: Trường hợp công ty có hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 01/2023

2023-02-15
Bản tin thuế

Quản lý thuế Thủ tục đăng ký người phụ thuộc (NPT) từ 1/1/2023 Quyết định số 40/QĐ-BTC ngày 13/1/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chỉnh được sửa đổi bổ sung trong lĩnh lực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính công bố kèm hướng dẫn 02 thủ tục được sửa đổi từ ngày 1/1/2023 theo Thông tư 79/2022/TT-BTC, trong đó, đáng chú ý là thủ tục về đăng ký người phụ thuộc: Đối với cá nhân nộp thuế qua tổ chức trả thu nhập thì lập 02...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 12/2022

2023-01-17
Bản tin thuế

Chính sách thuế Khai bổ sung cho từng hồ sơ thuế có sai, sót khi kê khai hóa đơn điều chỉnh, thay thế Ngày 16/12/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 62542/CTHN-TTHT về kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế, cụ thể như sau: Trường hợp Doanh nghiệp có phát sinh hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ dẫn đến hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp cho cơ quan Thuế có sai,...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 11/2022

2022-12-16
Bản tin thuế

Chính sách thuế Chính sách thuế khi chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Ngày 04/11/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 53394/CTHN-TTHT trả lời về chính sách thuế khi chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Chi tiết như sau: Trường hợp Công ty chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 10/2022

2022-11-16
Bản tin thuế

Quản lý thuế Ngày 05/10/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 48317/CTHN-TTHT về kê khai đối với hóa đơn thay thế. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai...

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

2022-10-31
Bản tin thuế

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Trong đó, điều chỉnh một số quy định liên quan đến việc quản lý thuế như sau: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 04 quý không thấp hơn 80% của năm: Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số lợi nhuận...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 09/2022

2022-10-17
Bản tin thuế

Hóa đơn Doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản không thuộc trường hợp cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh Ngày 15/09/2022, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 14319/CTBDU-TTHT về việc sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp doanh nghiệp chế xuất thực hiện thanh lý tài sản cố định vào nội địa cho doanh nghiệp nội địa theo các hình thức quy định tại Điều 79, Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì thực hiện lập hóa đơn GTGT theo...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2022

2022-09-19
Bản tin thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) Không được ưu đãi thuế TNDN khi nhận tiền bồi thường hàng hỏng trong quá trình vận chuyển Ngày 15/09/2022, Cục thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 1257/CTHNA-TTHT về chính sách ưu đãi thuế TNDN và chi phí được trừ đối với trường hợp hàng hỏng trong quá trình vận chuyển. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp Công ty nhập khẩu lô hàng nguyên vật liệu từ nước ngoài và thuê bên vận chuyển vận chuyển từ cảng người bán về đến kho của Công ty nhưng trong quá...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12