Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 09/2021

2021-10-13
Bản tin thuế

Quản lý thuế Ưu đãi đầu tư đặc biệt Ngày 06/10/2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020. Cụ thể như sau: I. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế suất ưu đãi 9% trong thời gian 30 năm áp dụng đối với thu nhập của tổ chức kinh tế từ thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2021

2021-09-16
Bản tin thuế

Thành phố Hà Nội sẽ kết hợp thanh tra đồng thời Bảo hiểm xã hội (“BHXH”) khi thanh tra thuế Ngày 26/8/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nội dung đáng chú ý là: Giai đoạn 2021-2025: các Sở, ban, ngành tại Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp thanh tra các doanh nghiệp...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2021

2021-08-10
Bản tin thuế

Quan lý thuế Xác định các bên có quan hệ liên kết Ngày 20/7/2021, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 2687/TCT-TTKT quy định các bên có quan hệ liên kết. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp doanh nghiệp đi vay phát sinh khoản vốn vay chiếm ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị cá khoản nợ trung và dài hạn thì doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.   Nộp chậm hồ sơ khai thuế do...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 06/2021

2021-07-19
Bản tin thuế

Quản lý thuế Áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệệp có giao dịch liên kết. Nội dung cụ thể như sau: – Đối tượng áp dụng: Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2021

2021-06-15
Bản tin thuế

Quản lý thuế Ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án sản xuất Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g, Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nội dung cụ thể như sau: g) Doanh nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2021

2021-05-17
Bản tin thuế

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) Chi phí tiếp khách không đủ chứng từ không được tính thu nhập tính thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN Ngày 06/04/2021, Cục thuế tỉnh Hải Dương bàn hành Công văn số 2138/CTHHU-TTHT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau: Khoản chi tiếp khách phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không thuộc khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công, do đó trường hợp người lao động được Công ty khoán chi trả tiền tiếp khách mà không kèm theo...

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế

2021-04-20
Bản tin thuế

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 Ngày 19/04/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định này quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đối với các đối tượng sau: – Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2021

2021-04-16
Bản tin thuế

Quản lý thuế Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Thay mới danh mục, điều kiện và chính sách ưu đãi đầu tư Ngày 26/3/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, Nghị định đã: Ban hành mới các Danh mục gồm: Danh mục ngành nghề cấm và đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I): Xuất khẩu lao động; Kinh doanh chuyển khẩu; Kinh doanh tạm nhập – tái xuất; Kiểm định xe; Sản xuất...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 02/2021

2021-03-24
Bản tin thuế

Quản lý thuế Kê khai thuế của đơn vị phụ thuộc trước và sau thời điểm Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực Ngày 02/02/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 154/CTBNI-TTHT hướng dẫn về kê khai thuế của đơn vị phụ thuộc. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp chi nhánh của Công ty không trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ thì thực hiện kê khai như sau: – Từ khi chi nhánh thành lập đến trước ngày 05/12/2021: Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 01/2021

2021-02-24
Bản tin thuế

Quản lý thuế Kỳ kê khai thuế GTGT, thuế TNCN và hóa đơn Ngày 26/01/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 110/CTBNI-TTHT hướng dẫn về kỳ kê khai thuế GTGT, TNCN và hóa đơn. Nội dung cụ thể như sau: Công ty có tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề (năm 2020) trên 50 tỷ đồng thì sang năm 2021, Công ty thực hiện khai thuế GTGT, thuế TNCN theo tháng. Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu...

1 2 3 4 5 6 7 8 9