Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2022

Bản tin thuế

Quản lý thuế

Doanh nghiệp đi vay không có nợ trung và dài hạn thì không thuộc trường hợp điều chỉnh của quan hệ liên kết với bên cho vay

Ngày 25/03/2022, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 915/TCT-TTKT giải đáp vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp không có các khoản nợ trung và dài hạn theo tiêu chí quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì không thuộc trường hợp áp dụng quy định: “Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay” .

 

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Không được khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu khi chuyển từ phương thức mua bán sang cho mượn có thời hạn

 Ngày 05/05/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1453/CTBNI-THTT hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty nhập khẩu khuôn để sản xuất giày dép (theo loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất), Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Sau đó, Công ty và nhà cung cấp có thỏa thuận chuyển từ mua bán sang phương thức cho mượn khuôn có thời hạn và không phải thanh toán số tiền phải trả khi nhập mua khuôn trước đó thì số thuế GTGT Công ty đã nộp ở khâu nhập khẩu không đủ điều kiện được khấu trừ, hoàn thuế do không đáp ứng điều kiện có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu không được khấu trừ, Công ty được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 9, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

Thuế nhà thầu

Dịch vụ đại lý xuất khẩu nhập khẩu chịu thuế nhà thầu

Ngày 15/04/2022, Cục thuế thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 943/CTHPH-THTT hướng dẫn về thuế nhà thầu. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp, Công ty ký hợp đồng thuê nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ đại lý xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam, theo đó Công ty phải thanh toán cho nhà thầu nước ngoài các khoản cước vận chuyển (đường bộ, đường biển, đường hàng không) và các khoản phí liên quan khác thì nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài như sau:

– Đối với khoản thu là cước vận chuyển, các khoản phụ thu coi là giá dịch vụ vận chuyển chiều từ nước ngoài về Việt Nam thì các khoản thu mà nhà thầu nước ngoài được hưởng từ các dịch vụ phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

– Đối với các doanh doanh thu mà nhà thầu nước ngoài được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ theo chiều từ Việt Nam đi nước ngoài thì:

+ Về thuế GTGT:

Đối với doanh thu từ cước vận chuyển, các dịch vụ được coi là giá vận chuyển, bốc xếp, vệ sinh hầm tàu, giao nhận hàng hóa tại cảng khu vực đến thì áp dụng tỷ lệ thuế suất thuế GTGT trên doanh thu tính thuế là 0% nếu đáp ứng điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với doanh thu từ các loại phí khác thì áp dụng tỷ lệ thuế suất thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế GTGT là 5%.

+ Về thuế TNDN:

Đối với doanh thu từ cước vận chuyển và các dịch vụ được coi là giá dịch vụ vận chuyển thì áp dụng tỷ lệ thuế suất thuế TNDN là 2%.

Đối với doanh thu từ các loại phí khác thì áp dụng tỷ lệ thuế suất thuế TNDN là 5%.

 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)          

Thu nhập từ lãi tiền gửi không được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Ngày 22/03/2022, Cục thuế thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 709/CTHPH-TTHT hướng dẫn về việc ưu đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty (đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN) có khoản tiền nhàn rỗi mang đi gửi tổ chức tín dụng (không phân biệt tổ chức tín dụng ở trong hay ngoài địa bàn ưu đãi) và phát sinh khoản lãi tiền gửi do tổ chức tín dụng chi trả thì khoản thu nhập này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN để kê khai, nộp thuế riêng. Theo đó, khoản lãi tiền gửi không được ưu đãi chỉ được bù trừ với chi phí lãi vay phát sinh từ hoạt động không được ưu đãi theo nguyên tắc quy định tại Khoản 7, Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

 

Doanh nghiệp nhận ưu đãi được kế thừa thuế TNDN của doanh nghiệp trước sáp nhập

Ngày 25/04/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1319/CTBNI-TTHT hướng dẫn về việc ưu đãi thuế TNDN khi sáp nhập. Nội dung cụ thể như sau:

Doanh nghiệp nhận sáp nhập đồng thời được kế thừa các ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp hoặc dự án trước khi sáp nhập nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật.

Công ty phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn thuế, giảm thuế); trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó được xác định theo tỷ lệ giữa chi phí được trừ hoặc doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng chi phí được trừ hoặc doanh thu của doanh nghiệp.

 

Không được hưởng ưu đãi thuế TNDN khi chuyển dự án đầu tư từ địa bàn không ưu đãi sang địa bàn ưu đãi

Ngày 22/04/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1288/CTHN-TTHT về ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới thực hiện tại địa bàn không được hưởng ưu đãi thuế, nay Công ty có kế hoạch di chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư vào địa bàn được hưởng ưu đãi thuế thì thu nhập từ dự án đầu tư mới sau khi di chuyển vào địa bàn được hưởng ưu đãi thuế sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Trường hợp, sau khi di chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư vào địa bàn được hưởng ưu đãi, nếu Công ty có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí của dự án đầu tư mở rộng theo hướng dẫn tại Khoản 6, Điều 8, Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại.

 

Hải quan                                                            

Hàng xuất nhập khẩu bị hỏa hoạn sẽ không được giảm thuế nếu chậm giám định thiệt hại

Ngày 06/04/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1194/TCHQ-TXNK về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn. Nội dung cụ thể như sau:

Trưởng hợp Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa được lập quá 30 ngày kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn nên không đáp ứng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP để xem xét giảm thuế theo đề nghị của doanh nghiệp.

 

Hàng nhập gia công sẽ không được miễn thuế nếu thuê gia công lại toàn bộ

Ngày 06/05/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1606/TCHQ-TXNK về xử lý thuế đối với hàng hóa thuê gia công lại nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa để gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng Công ty chưa có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu, đơn vị nhận gia công lại toàn bộ hàng hóa của Công ty có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công thì Công ty chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP (người nộp thuế có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu và máy móc, thiết bị tại cơ sở gia công trên lãnh thổ Việt Nam). Do đó, hàng hóa nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài của Công ty không đủ điều kiện miễn thuế.