Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2022

Bản tin thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

Không được ưu đãi thuế TNDN khi nhận tiền bồi thường hàng hỏng trong quá trình vận chuyển

Ngày 15/09/2022, Cục thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 1257/CTHNA-TTHT về chính sách ưu đãi thuế TNDN và chi phí được trừ đối với trường hợp hàng hỏng trong quá trình vận chuyển. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty nhập khẩu lô hàng nguyên vật liệu từ nước ngoài và thuê bên vận chuyển vận chuyển từ cảng người bán về đến kho của Công ty nhưng trong quá trình vận chuyển xảy ra va đập dẫn đến nguyên vật liệu bị hỏng thì:

– Về ưu đãi thuế TNDN: Trường hợp Công ty phát sinh khoản thu nhập từ việc bồi thường do bên
vận chuyển chi trả thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác của doanh nghiệp. Nếu Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư, thì khoản thu nhập nêu trên không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.

– Về xác định chi phí được trừ:

+, Đối với khoản chi phí liên quan đến phần giá trị nguyên vật liệu bị tổn thất do bên vận chuyển gây ra và bên vận chuyển đã thực hiện bồi thường thì khoản chi phí trên được không tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

+, Đối với các khoản chi phí liên quan đến việc tiêu hủy số nguyên vật liệu đã bị hỏng trong quá trình vận chuyển thì các khoản chi phí này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu không đáp ứng quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

 

Thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)

Tỷ lệ tính thuế nhà thầu đối với mua quyền sử dụng tiện ích trên nền tảng nước ngoài

Ngày 30/08/2022, Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 42786/CTHN-TTHT hướng dẫn tỷ lệ tính thuế nhà thầu đối với hoạt động mua eSIM trên nền tảng công nghệ. Nội dung cụ thể như sau:

– Về thuế TNDN: Thu nhập nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn được xác định là thu nhập từ bản quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%.

– Về thuế GTGT: Thu nhập nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn nếu không phải là dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ và không phải là chuyển giao công nghệ theo quy định tại luật chuyển giao công nghệ thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, tỷ lệ để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với dịch vụ là 5%.

 

Hóa đơn

Kê khai đối với hóa đơn thay thế, điều chỉnh

Ngày 29/08/2022, Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 42535/CTHN-TTHT hướng dẫn kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì Công ty thực hiện kê khai bổ sung đối với hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế tại kỳ tính thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp Công ty khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

 

Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ với doanh nghiệp chế xuất

Ngày 13/09/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 5472/CTBGI-TTHT hướng dẫn về việc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đối với doanh nghiệp chế xuất. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất, xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu hoặc đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, thì sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất, xuất khẩu hàng hóa tại chỗ, sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu.

Doanh nghiệp chế xuất có hoạt động bán phế phẩm, nguyên liệu dư thừa vào thị trường nội địa, phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động này thì sử dụng hóa đơn GTGT theo trích dẫn tại Khoản 1, Điều 4 và Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 123/ NĐ-CP của Chính phủ.

 

Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng

Ngày 16/08/2022, Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 40222/CTHN-TTHT hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ quà tặng, trúng thưởng. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty thực hiện tặng quà bằng hiện vật cho toàn bộ người lao động mà quà tặng không thuộc các khoản quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng. Trường hợp Công ty tặng quà cho cán bộ nhân viên mang tính chất tiền lương, tiền công quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính thì giá trị quà tặng được tính vào thu nhập chịu thuế tiền lương, tiền công của người lao động.

Trường hợp người lao động nhận được khoản thưởng bằng hiện vật do tham gia các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác của Công ty tổ chức thì được xác định là thu nhập từ trúng thưởng theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc

Ngày 16/09/2022, Cục thuế tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 8853/CTHDU-TTHT hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty tiếp tục ký Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với người lao động thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc.

Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty không tiếp tục ký Hợp đồng lao động với người lao động thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trước khi chi trả đối với khoản thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc từ 02 triệu đồng/lần trở lên.

 

Hải quan

Không được miễn thuế nhập khẩu khi doanh nghiệp nội địa thuê, mượn hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Ngày 08/08/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 3269/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê, mượn hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng thuê, mượn để phục vụ sản xuất thì doanh nghiệp nội địa không thuộc trường hợp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 16, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu khi tạm nhập và không thuộc trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khi tái xuất theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

 

Tính tiền chậm nộp do tự ý thay đổi mục đích sử dụng của tờ khai ban đầu

Ngày 06/09/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 3674/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc tính tiền chậm nộp. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế theo tờ khai nhập khẩu ban đầu, sau đó bị ấn định thuế do tự ý thay đổi mục đích sử dụng và kê khai, nộp thuế không đúng quy định thì phải nộp tiền chậm nộp. Thời điểm tính chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai ban đầu. Cách tính tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 9 Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính.