Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2020

Bản tin thuế

Thuế Nhà thầu (“FCT”)

Tư vấn qua Internet vẫn phải chịu thuế nhà thầu

Ngày 3/2/2020, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 801/CT-TTHT về thuế nhà thầu.

Theo đó, Công ty nước ngoài khi cung cấp dịch vụ tư vấn logistics qua internet cho Công ty tại Việt Nam vẫn phải chịu thuế nhà thầu, với tỷ lệ tính thuế GTGT, thuế TNDN đều là 5% (Điều 12, 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC).

Nếu phí dịch vụ được chi trả bằng đồng ngoại tệ, khi tính thuế nhà thầu phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của NHTM tại thời điểm thanh toán.

Trường hợp thuế nhà thầu do Bên Việt Nam nộp thay cho Công ty nước ngoài thì Bên Việt Nam chỉ được kê khai khấu trừ và hạch toán chi phí khi đáp ứng đầy đủ điều kiện tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và khoản 2.37 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

 

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Dự án bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh mới được hoàn thuế

Ngày 1/4/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1393/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới đáp ứng quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đầu tư thì được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư.

Cần lưu ý, nếu dự án đầu tư của Công ty bị chậm tiến độ so với nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Công ty phải lập đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh tiến độ dự án theo quy định (Điều 46 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13).

 

Dịch vụ cấp thư tín dụng (L/C) không được miễn thuế GTGT

Ngày 22/4/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1606/TCT-DNL về thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng của các tổ chức tín dụng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13, “dịch vụ cấp tín dụng” được miễn tính thuế GTGT. Tuy nhiên, “thư tín dụng (L/C)” là một hình thức cung ứng dịch vụ thanh toán, không phải dịch vụ cấp tín dụng (khoản 15 Điều 4 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12).

Do đó, dịch vụ cấp thư tín dụng (L/C) không thuộc diện được miễn thuế GTGT.

 

Chấm dứt quyền xuất nhập khẩu (“XNK”), doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) có được hoàn thuế GTGT?

Ngày 27/3/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1304/TCT-CS về chính sách thuế GTGT.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động sẽ được hoàn lại số thuế GTGT nộp thừa hoặc chưa khấu trừ hết. “Chấm dứt hoạt động” ở đây được hiểu là chấm dứt toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh để đóng cửa doanh nghiệp.

Theo đó, trường hợp DNCX chỉ chấm dứt thực hiện quyền XNK và còn thực hiện hoạt động sản xuất thì không phải là chấm dứt hoạt động nên không được xét hoàn thuế GTGT theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP.

 

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Trả một phần lương Net vẫn phải Gross up

Ngày 30/3/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1313/TCT-DNNCN về vướng mắc thuế TNCN đối với việc quy đổi thu nhập Net và Gross.

Theo Tổng cục Thuế, về nguyên tắc, trường hợp Công ty trả tiền lương bao gồm một phần là lương Net (không bao gồm thuế) và một phần là lương Gross (đã bao gồm thuế) thì phần lương Net bắt buộc phải quy đổi khi tính thuế TNCN.

Riêng về kỹ thuật tính toán quy đổi một phần lương Net (trong đó có phần trả thay tiền thuê nhà) sang Gross, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn khi sửa chính sách hiện hành.

 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

Chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động

Ngày 23/04/2020, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 26515/CT-TTHT về chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động.

Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam thuộc trường hợp phải có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp theo quy định của Bộ Luật Lao động, nếu chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định thì chưa đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và chưa có đủ cơ sở khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam thuộc trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải (không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động) thì các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Thông tư số 173/2016/TT-BTC) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng.

 

Hải quan

Hàng đặt gia công tại DNCX có được miễn thuế nhập khẩu khi tái nhập thành phẩm?

Ngày 23/3/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1880/TCHQ-TXNK về hàng hóa gia công.

Theo quy định tại khoản 15 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP, hàng sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan nếu không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì thành phẩm nhập khẩu vào nội địa Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập từ nước ngoài thì chỉ chịu thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ ngoại nhập trong cấu thành sản phẩm.

Tuy nhiên, Nghị định số 87/2010/NĐ-CPđã hết hiệu lực từ 01/09/2016 nên chỉ những hợp đồng gia công, sản xuất tại khu chế xuất đã ký trước thời điểm này mới được áp dụng chính sách trên.

 

Tiền tệ, ngân hàng

Quy chế thanh toán và nhận thanh toán ngoại tệ khi kinh doanh chuyển khẩu

Ngày 30/3/2020, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 02/2020/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

Thông tư quy định các nguyên tắc phải tuân thủ khi thanh toán và nhận thanh toán bằng ngoại tệ đối với giao dịch kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

Theo đó, mọi hoạt động thanh toán và nhận thanh toán liên quan đến giao dịch kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa đều phải thực hiện tại ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối.

Giao dịch chuyển tiền thanh toán cho hợp đồng mua hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu có thể thực hiện trước hoặc sau giao dịch nhận tiền từ hợp đồng bán hàng hóa.

Thương nhân được phép sử dụng ngoại tệ có sẵn trong tài khoản hoặc mua ngoại tệ tại ngân hàng để thanh toán cho hợp đồng mua hàng hóa chuyển khẩu.

Tuy nhiên, việc thanh toán hàng hóa mua vào và nhận thanh toán hàng hóa bán ra của cùng một giao dịch kinh doanh chuyển khẩu phải thực hiện thống nhất tại một ngân hàng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2020.

 

Đầu tư

Ghi nhận vốn góp khoản chi phí do nhà đầu tư ở nước ngoài chi trả hộ

Ngày 09/04/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1068/CT-TTHT về việc ghi nhận vốn góp khoản chi phí do nhà đầu tư ở nước ngoài chi trả hộ.

Để thực hiện góp vốn đầu tư bằng tiền để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản vốn đầu tư tại một Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Mọi giao dịch chuyển tiền để thực thiện việc góp vốn và các giao dịch khác liên quan đến hoạt động góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện thông qua tài khoản này. Như vậy, trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài có thanh toán hộ cho Công ty Việt Nam một số khoản tiền trước khi thành lập như: Tiền thuê nhà xưởng, phí tư vấn thành lập doanh nghiệp, thì khoản tiền chi hộ, (công ty tại Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả) không được ghi nhận là khoản vốn góp của Công ty mẹ.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định về đầu tư và các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối theo quy định của pháp luật. Thủ tục, hồ sơ đối với khoản tiền Công ty trả lại Công ty mẹ đã chi hộ một số chi phí trước khi thành lập, để được ghi nhận là vốn góp, đề nghị Công ty liên hệ với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn cụ thể.

 

Bổ sung lĩnh vực đầu tư của DNNVV được ưu đãi

Ngày 30/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2020/NĐ-CP về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định bổ sung một số hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được ưu đãi đầu tư, bao gồm một số hoạt động đáng chú ý sau:

 1. Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của DNNVV
 2. Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo DNNVV
 3. Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV
 4. Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2020.

 

Danh sách 65 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020, bao gồm một số dịch vụ đáng chú ý sau:Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

Khai lệ phí môn bài

 1. Kê khai thuế doanh nghiệp
 2. Liên thông Đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp mã số vị đơn vị bảo hiểm xã hội
 3. Liên thông thủ tục báo tăng, giảm lao động (của ngành bảo hiểm xã hội) và khai trình lao động, báo cáo 6 tháng, 01 năm tình hình thay đổi về lao động (của ngành lao động, thương binh và xã hội)
 4. Cấp phiếu lý lịch tư pháp
 5. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
 6. Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan trong nước
 7. Gia hạn tạm trú, cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
 8. Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
 9. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội
 10. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Trừ trường hợp đề nghị cộng nối thời gian công tác trước năm 1995)
 11. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
 12. Giải quyết hưởng chế độ thai sản
 13. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
 14. Cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.