Bản tin thuế

Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15

Bản tin thuế

Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15

Ngày 28/01/2022, Tổng cục thuế ban hành Công điện số 01/CĐ-TCT hướng dẫn về việc triển khai nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Nội dung của Công điện như sau:

– Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

– Chính sách miễn, giảm thuế:

+ Về thuế giá trị gia tăng: giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%) trừ một số hàng hóa, dịch vụ, hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022.

+ Về thuế thu nhập doanh nghiệp: cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác đinh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doah nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.